Промени в ЗМИП и ЗКИ за задължените лица
There are no translations available.

Считано от 30.04.2011 г. е в сила законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изразяваща се в изменение на разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от закона чрез включване на нова категория лица – финансовите институции. По смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:

1. (Изм. разпоредба в сила от 30.04.2011 г.) по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6-13 от ЗКИ;

2. Придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;

3. Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Гореописаните дейности са сделките по занятие, при извършване на които всяка финансова институция следва да се съобразява с приложимостта на разпоредбите на ЗМИП.

За финансова институция, която не подлежи на лицензионен или регистрационен режим, нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗКИ постановява задължителното й вписване в регистър на БНБ.

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП (Изм., ДВ, бр. 1 от 2011 г., Изм., ДВ, бр.31 от 2003 г., Изм., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) въвежда задължение на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП в 4-месечен срок от регистрацията си да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (ВПКПИП), които се утвърждават от председателя на ДАНС.

Съобразно с принципа на действие на видеоизменената норма на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗМИП занапред в обхвата на приложното поле на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП попадат:

І. Финансовите институции, които към 30.04.2011 г. отговарят кумулативно на условията на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИ. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение:

- до 01.09.2011 г. – приемане на ВПКПИП;

- до 15.09.2011 г. – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага:

- санкционната норма на чл. 23, ал. 3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000 лева, ако деянието не съставлява престъпление;

- санкционната норма на чл. 23, ал. 4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000 лева, ако деянието не съставлява престъпление.

ІІ. Финансовите институции, които след 30.04.2011 г. ще отговарят кумулативно на условията на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИ. Считано от датата на издаване на лиценз за извършване на определени (от обхвата на чл. 3, ал. 1 от ЗКИ) сделки, от датата на изискваната регистрация за извършване на определени (от обхвата на чл. 3, ал. 1 от ЗКИ) сделки, или от датата на вписването им в Регистъра на БНБ.