Съобщение за финансовите и кредитните институции относно Регламент (ЕС) № 961/2010
There are no translations available.

Във връзка с приемането на Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 е създадена организация за прилагането му в Република България, при която компетентен орган, който да получава от доставчиците на платежни услуги писмени уведомления за прехвърлянето на финансови средства от и към иранско лице, образувание или структура, съгласно чл. 21, параграф 1, е САД „Финансово разузнаване”-ДАНС (САДФР-ДАНС).

Според въведената организация САДФР-ДАНС също така следва да получава от доставчиците на платежни услуги писмени искания за разрешение за прехвърлянията на финансови средства, посочени в чл. 21, параграф 1, буква „в”, като предварителното одобрение следва да се смята за дадено, ако председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" не е възразил в писмен вид срещу прехвърлянето на финансови средства в посочения в Регламент (ЕС) № 961/2010 срок от четири седмици.

В съответствие с чл. 21, параграф 1, буква „в” от Регламент (ЕС) № 961/2010 предварително разрешение се изисква за преводи, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

1. преводът не е по операции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за хуманитарни цели, и

2. преводът е на стойност над 40 000 EUR.

Искането от страна на банката за предварително одобрение следва да съдържа информация, която да позволи идентифицирането на наредителя и бенефициента, сумата на превода, както и достатъчно данни, които да позволят установяването на основанието и целта на превода.

Термините „иранско лице, образувание или структура” са дефинирани в чл. 1, буква „м” от Регламент (ЕС) № 961/2010 и включват държавата Иран или всеки публичен орган на тази държава, всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Иран, всяко юридическо лице, образувание или структура със седалище в Иран, както и всяко юридическо лице, образувание или структура, във или извън Иран, което е притежавано(а) или пряко или непряко контролирано(а) от едно или повече от посочените по-горе лица или структури.

В съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) № 961/2010 кредитните и финансовите институции на територията на ЕС или извършващи дейност на територията на ЕС, следва да прилагат разширени мерки при взаимодействията си с кредитните и финансовите институции, установени в Иран (включително Централната банка на Иран), клонове и дъщерни дружества на територията на ЕС на кредитни и финансови институции, установени в Иран, други клонове и дъщерни дружества на кредитни и финансови институции, установени в Иран, както и при взаимодействията с кредитни и финансови институции, които се контролират от лица или образувания, установени в Иран.

Едновременно с това Ви уведомявам, че САДФР-ДАНС е също компетентният орган, който да получава и анализира уведомленията при съмнение за връзка на дадени транзакции с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, съгласно чл. 23, параграф 1, буква „г” от Регламент (ЕС) № 961/2010.

Регламент (ЕС) № 961/2010 - PDF