Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП във връзка с изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма на физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които се прилагат мерките по ЗМФТ
There are no translations available.

На 03.08.2016 г. беше прието решение на Министерския съвет на Република България съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) за изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по ЗМФТ. С приетото решение на МС, към раздел III от списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ се добавят три лица, както следва: 1) Ал Абдалах Фади / Al Abdallah Fadi; 2) Ал Фанди Ясим / Al Fandi Jasim и 3) Алмоаммад Абдулхамид / Almoammad Abdulhamid.

Пълни идентификационни данни за лицата се съдържат в интернет страницата на ДАНС, в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Мерки срещу финансирането на тероризъм”, „Консолидиран списък на лицата във връзка със ЗМФТ”.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП както на мерките по чл. 3 от ЗМФТ (блокиране и забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси), съобразявайки горепосоченото изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ.