Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с Резолюция 2170/2014 на Съвета за сигурност на ООН и Регламент за изпълнение (ЕС) № 914/2014 на Комисията за изменение за 217-и път на Регламент (ЕО) № 881/2
There are no translations available.

С оглед на мироопазващата функция на ООН и на борбата с тероризма, на 15 август 2014 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2170 (2014), с която се осъждат строго насилствените и деструктивни действия извършвани от екстремистките групировки „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” на територията на Ирак и Сирия.

С Резолюцията, Съветът за сигурност: напомня на държавите-членки на ООН за своята позиция в Резолюция 2161 (2014), съгласно която всички държави следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните граждани и лицата пребиваващи на тяхна територия няма да предоставят парични средства, финансови активи или икономически ресурси пряко или косвено в полза на групировките „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” или на други физически лица, организации и органи свързани с организацията „Ал Кайда”; осъжда всяко участие в пряка или в непряка търговия с „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” или с други физически лица, организации и органи свързани с организацията „Ал Кайда” и особено ясно подчертава, че подобно участие би представлявало финансова помощ в полза на образувания включени в списъка на Комитета по санкциите, установени съгласно Резолюции 1267 (1999) и 1989 (2011); изтъква важността на това всички държави да изпълняват своите задължения, за да гарантират, че техните граждани и лицата пребиваващи на тяхна територия няма да предоставят дарения в полза на отделни лица и организации от списъка на санкциите на Комитета или на тези, които извършват действия от името и в полза на лицата от такъв списък; изразява своята загриженост по повод това, че въздухоплавателни или други превозни средства напускащи територии контролирани от „Ислямска държава” биха могли да бъдат използвани за пренасянето на злато или други ценности и икономически ресурси с цел тяхната продажба на международните пазари, или да се използват в други схеми, които биха довели до нарушаване на режима за замразяване на активи; потвърждава, че изискванията по параграф 1 (а) от Резолюция 1261 (2014), а именно: незабавно замразяване на средства и икономически ресурси на лица свързани с организацията „Ал Кайда”, включително средства придобити от имущество, което е собственост или е контролирано пряко или косвено от тях или от лицата действащи от тяхно име и в тяхна полза, както и осигуряване на гаранции от страна на държавите, че горепосочените или други средства няма да бъдат предоставяни пряко или непряко в полза на лица свързани с организацията „Ал Кайда”, следва да се прилагат и при плащането на откупи на лица, групи и образувания от списъците за „Ал Кайда” на Комитета по санкциите, независимо как и чрез кого е платен откупът.

С Резолюцията се добавят шест физически лица към регулярно обновявания от Комитета по санкциите списък, създаден съобразно Резолюции 1267/1999 и 1333/2000 на Съвета за сигурност на ООН, по отношение на организацията „Ал Кайда” и на свързаните с нея физически лица, предприятия и организации, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси.

Промените в горепосочения списък, внесени с приетата от Съвета за сигурност на ООН Резолюция 2170/2014, са имплементирани в европейското законодателство с Регламент за изпълнение (ЕС) № 914/2014 на Комисията от 21 август 2014 година за изменение за 217-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на „Ал Кайда”. В Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на Регламента, пряко приложим на територията на Република България, в качеството й на държава-членка на ЕС.

САД ФР – ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП на мерките, залегнали в Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение I на Регламента) и своевременно уведомяване на дирекцията за операции/сделки или клиенти, които предизвикват съмнение за наличието на средства с престъпен произход или изпиране на пари/финансиране на тероризъм.”