Съобщение до задължените по ЗМИП лица във връзка с Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета на ЕС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна
There are no translations available.

На 17.03.2014 г. беше приет Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета на ЕС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Регламентът беше изменен и допълнен с регламенти № 284/2014 от 21.03.2014, № 433/2014 от 28.04.2014, № 476/2014 и № 477/2014 от 12.05.2014, № 577/2014 от 28.05.2014 г., № 753/2014 от 11.07.2014 г., № 783/2014 от 18.07.2014 г., № 810/2014 г. и № 811/2014 г. от 25.07.2014 г., № 826/2014 от 30.07.204 г., № 959/2014 и № 961/2014 от 08.09.2014 г.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 269/2014 всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост или се владеят, държат или контролират от някое от физическите или юридически лица, образувания или органи, или от свързаните с тях физически или юридически лица, образования или органи, изброени в приложението към него, трябва да бъдат замразени. Не е разрешено и предоставянето (пряко и непряко) на средства и икономически ресурси на тези лица или в тяхна полза (чл. 2, ал. 2).

На 31.07.2014 г. и на 08.09.2014 г. бяха приети, съответно Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014, с които се налагат рестриктивни мерки за достъп до капиталовите пазари на ЕС спрямо някои големи руски банки и руски компании от сферата на енергетиката и отбраната, посочени в Приложения III, V и VI на Регламент (ЕС) № 833/2014, с които мерки се цели да бъде възпрепятствано дългосрочното финансиране на икономиката на Русия.

Част от мерките включват забрана за пряка или непряка покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 30 дни, емитирани след 12.09.2014 г. от SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK (VEB), ROSSELKHOZBANK, OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT и GAZPROM NEFT, както и от техни дъщерни дружества извън територията на ЕС, а също така и забрана за прякото или непрякото отпускане на нови заеми с падеж над 30 дни на горепосочените руски лица след 12.09.2014, като са предвидени и някои изключения.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, освен на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) № 269/2014 (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение I на Регламента), и на разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност, включени в приложението на Регламент № 269/2014, и своевременно уведомяване на дирекцията за операции/сделки, които предизвикват съмнение за наличието на средства с престъпен произход или изпиране на пари/финансиране на тероризъм.”

САД ФР-ДАНС обръща също така внимание на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП да спазват наложените забрани с Регламент (ЕС) № 833/2014 във връзка с ограниченията за достъп до капиталовите пазари на ЕС на лицата, посочени в Приложения III, V и VI на регламента.