Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина
There are no translations available.

В допълнение към публикувано на 1 юни 2014 г. публично изявление, с което Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина, на 19 септември 2014 г. е публикувано ново изявление, с което от Комитета отбелязват, че предложенията за отстраняване на важни пропуски в закона за противодействие на ИП и ФТ са били одобрени от Босна и Херцеговина и са влезли сила на 25 юни 2014 г., въпреки това обаче промените по отношение на Наказателния кодекс на страната все още не са приети.

В своето изявление Монивал моли настойчиво Босна и Херцеговина незабавно да предприеме действия за преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ, по-специално като приеме необходимите изменения в Наказателния кодекс на страната.

Монивал отново призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Пълният текст на изявлението на Монивал на английски и френски език е публикуван на адрес:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/PublicStatement19.09.2014.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/DeclarationPublique19.09.2014.pdf