Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина
There are no translations available.

На 1 юни 2014 г. Комитетът на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа публикува изявление, с което изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина.

В съобщението е посочено, че по време на 35-та пленарна среща на Монивал (в периода 11-14 април 2011 г.) в Страсбург, Босна и Херцеговина е приканена да развие ясен план за действие с реални срокове за отстраняване на установени основни пропуски в отговор на третия оценителен кръг на Монивал.

Монивал отбелязва, че на 10.10.2011 г. Съветът на министрите на Босна и Херцеговина приема план за действие, но на пленарно заседание (9-13 декември 2013 г.) на Комитета е отбелязано, че по-голямата част от целите на плана за действие все още на са напълно постигнати, тъй като не са приети необходимите изменения за отстраняване на важни пропуски в закона за противодействие на ИП и ФТ и са отхвърлени важни изменения по отношение на Наказателния кодекс на страната.

В своето изявление Монивал приканва Босна и Херцеговина незабавно да предприеме действия за преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ, като приеме необходимите изменения в законодателството.

Монивал призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Пълният текст на изявлението на Монивал на английски и френски език е публикуван на адрес:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVALpubstatement_BiH_en.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVALpubstatement_BiH_fr.pdf