Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
There are no translations available.

На 09.04.2020 г. влезе в сила ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Указ № 78/07.04.2020 г., обн. ДВ бр.34/09.04.2020 г.), а именно създаден е:

Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари, спират да текат до отмяна на извънредно положение.

(2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяна на извънредно положение.”