Съобщение за задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП
Thursday, 09 January 2020 00:00
There are no translations available.

На 3.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП) (Директива (ЕС) 2018/843).

Промените в ЗМИП през 2019 г. налагат и промени в Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП). В тази връзка е изготвена Оценка на въздействието на проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗМИП и е започнала активна работа по подготовка на текстовете на подзаконовия нормативен акт.

Както в проекта на Постановление на МС, така и в изпратената за становище на дирекция „Модернизация на администрацията” на МС предварителна частична оценка на въздействието, е предвидена промяна в режима за годишните планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване на административната тежест за задължените субекти по ЗМИП. 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.