Съобщение относно прилагането на финансовите ограничения спрямо Иран, въведени с Регламент (ЕС) № 267/2012 от 23 март 2012 г.
There are no translations available.

На 23 януари 2012 г. е прието Решение 2012/35/ОВППС, което предвижда допълнителни ограничителни мерки по отношение на Иран, включително забрана за покупката, вноса и транспортирането от Иран на суров петрол и петролни продукти; забрана за продажбата, покупката, транспортирането или посредничеството със злато, благородни метали и петролни продукти и диаманти към, от или в полза на правителството на Иран, както и разширяване на мерките за замразяване на активи. Решение на Съвета 2012/152/ОВППС от 15 март 2012 г. забранява предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни на лицата, включени в ограничителните списъци спрямо Иран. С Регламент (ЕС) № 54/2012 и Регламент (ЕС) 56/2012 от 23 януари 2012 г. са въведени част от мерките за замразяване на активи и са включени допълнителни лица в ограничителните списъци. На 23 март 2012 г. е приет Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран, в сила от 24 март 2012 г. Новият регламент отменя Регламент (ЕС) № 961/2010, въз основа на който е издадена Заповед № З-328/18.02.2011 г. относно прилагането на ограниченията върху прехвърлянето на финансови средства и върху финансовите услуги.  Новият Регламент (ЕС) № 267/2012 разширява списъка на лица, спрямо които се прилагат ограничителните мерки (замразяване на активи и предоставяне на услуги) и въвежда следните нови елементи, свързани с прилагането на ограничителните мерки:

1. Нови определения – В новия Регламент понятието „прехвърляне на финансови средства, освен плащанията по електронен път, включва „всяка трансакция не по електронен път посредством разплащане в брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи финансовите средства, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице”. Също така се въвежда (чл. 30, параграф 2) и определение на понятието „операции, които изглеждат свързани“, както следва:

- „поредица от последователни прехвърляния от или до едно и също иранско лице, образувание или орган, които са направени във връзка с едно задължение за прехвърляне на финансови средства, когато всяко индивидуално прехвърляне е под прага, установен в параграф 1, но които заедно отговарят на критериите за нотифициране или разрешение; или
- поредица от прехвърляния, включващи различни доставчици на платежни услуги или физически или юридически лица, която засяга едно задължение за прехвърляне на финансови средства”.

2. Променя се номерацията на разпоредбите в Глава V „Ограничения върху прехвърлянето на финансови средства и върху финансовите услуги”, като част от разпоредбите са изменени или допълнени. Чл. 30 на новия Регламент съдържа същите хипотези за уведомяване и искане на разрешение при преводи като чл. 21 на Регламент (ЕС) № 961/2010, но в параграф 3 са подробно уредени институциите, които следва да извършват уведомяването и искането на разрешение за превод. В същия параграф са предвидени и изисквания за уведомяване при прехвърляне на средства, което не се извършва по електронен път. Предвидено е и изключение от изискването за уведомяване и искане на разрешение за „лицата, образуванията или органите, които просто трансформират документи на хартиен носител в електронни данни и действат съгласно договор с кредитна или финансова институция”, както и за „физическо или юридическо лице, образувание или орган, което само предоставя на кредитни или финансови институции система за съобщения или друга помощна система за превод на средства, или системи за клиринг и сетълмент”. Изискванията за преводите се отнасят до всички преводи на средства от и към ирански лица, включително лица, които са извън Иран, но се контролират пряко или непряко от лица в Иран. Преводите от и към тези лица попадат в предмета на Регламента дори ако преводите се извършват изцяло извън Иран. Следва да се включат и определени юридически лица, които са извън Иран, например задграничен клон на иранско дружество. Според дефиницията на „иранско лице” преводи от гражданин на Иран, който не се намира в Иран или не пребивава в Иран, към гражданин на България не попадат в ограниченията по чл. 30 от Регламента.

По отношение на параграф 2 на чл. 30 от Регламента следва да се има предвид, че преводи, които не се нареждат пряко до или от иранско лице, а преминават през един или повече посредници също следва да попадат в ограниченията на чл. 30. Чл. 32 на новия Регламент доразвива изискванията на чл. 23 на Регламент (ЕС) № 961/2010, като изрично изисква засилени мерки за комплексна проверка, докладване на съмнителни операции и други мерки по отношение на обменните бюра. Така параграф 2 определя, че мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за финансовите и кредитните институции в работата им с:

„а) обменните бюра, кредитни и финансови институции, установени в Иран;

б) клонове и дъщерни дружества, които попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран;

в) клонове и дъщерни дружества, които не попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран; и

г) обменни бюра, кредитни и финансови институции, които не са установени в Иран, но се контролират от лица или образувания, установени в Иран.

”Чл. 33 продължава действието на предишните ограничения, въведени с Регламент (ЕС) 961/2010, а именно забрани за откриване на нови сметки в кредитни или финансови институции в Иран или посочени в параграф 2 на чл. 32, установяване на нови кореспондентски банкови отношения с посочените кредитни и финансови институции, откриване на нови представителства в Иран или създаването на нови клонове или дъщерни дружества в Иран, придобиването или разширяването на участие или придобиването на всякакъв друг вид дялово участие в кредитна или финансова институция в Иран или посочена в чл. 32, параграф 2. Чл. 34 потвърждава ограниченията за покупка на държавни облигации или гарантирани от държавата облигации. Чл. 35 на новия Регламент доразвива изискванията на чл. 26 на Регламент (ЕС) № 961/2010 по отношение на застрахователните услуги. Предвидени са изключения, които включват:

•    Предоставянето на задължително застраховане или застраховка гражданска отговорност или екологична отговорност, както и предоставянето на застраховане на ирански дипломатически или консулски мисии в Съюза.

•    Предоставянето на застраховане или посредничеството при застраховане, включително на здравни застраховки и застраховки за пътуване, или за презастраховане на физически лица, действащи в лично качество, с изключение на лицата, включени в списъците.

•    Предоставянето на застраховане или презастраховане, или посредничество при застраховане на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, нает(о) от „иранско лице” (според определението на Регламента).

Компетентен орган, който да получава от доставчиците на платежни услуги писмени уведомления за прехвърлянето на финансови средства от и към иранско лице съгласно чл. 30 на Регламент (ЕС) № 267/2012, е САД „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР – ДАНС). Според въведената организация САД ФР – ДАНС също така следва да получава от доставчиците на платежни услуги писмени искания за разрешения за прехвърляне на финансови средства в съответствие с чл. 30, параграф 1, буква в), като предварителното одобрение следва да се смята за дадено, ако председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” не е възразил в писмен вид срещу прехвърлянето на финансови средства в посочения в Регламента срок от четири седмици. САД ФР – ДАНС е също компетентният орган, който да получава и анализира уведомленията при съмнение за връзка на дадени сделки и трансакции с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, съгласно чл. 32, параграф 1, буква г) на Регламента.

 

Приложения: Регламент (ЕС) 267/2012 BG
REGULATION (EU) No 267/2012