Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма
There are no translations available.

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през февруари 2012 г., е прието и публикувано на 16.02.2012 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF призовава отново държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради значителния и продължаващ риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

С цел защита на финансовата система предвид недостатъчните механизми за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ) в Иран, FATF повтаря своята загриженост по отношение на липсата на съществени промени и въвеждането на смислени мерки за противодействие на ИП и ФТ. Особена загриженост предизвиква неспособността на Иран да ограничи рисковете, свързани с финансирането на тероризма. FATF призовава Иран да предприеме незабавни мерки за криминализиране на финансирането на тероризма и за въвеждане на изисквания за докладване на съмнителни операции.

FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес-отношенията и транзакциите с Иран, включително ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение към мерките за разширена проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и разширената проверка. Поради продължилите заплахи от ФТ, произлизащи от Иран, юрисдикциите трябва да вземат предвид вече предприетите стъпки и възможни допълнителни ответни мерки, като засилят съществуващите такива.  В случай че Иран не предприеме мерки за намаляване на тези рискове, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки през юни 2012 г.

САДФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 961/2010 спрямо Иран, и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF отново изразява загрижеността си към недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). FATF потвърждава отново своя призив от 25.02.2011 г. към всички юрисдикции да прилагат разширени мерки по отношение на професионалните отношения и операции със Северна Корея, включително севернокорейски дружества и финансови институции. В допълнение  FATF призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни мерки, за да защитят своите финансови сектори от ИМ и ФТ рискове, произтичащи от КНДР. Наред с това се призовава за прилагането на ответни мерки спрямо Северна Корея, включително мерки по отношение на кореспондентските отношения, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне на мерките.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република, по-специално чл. 6 от Решението. Решението предвижда прилагането на засилен мониторинг на всички операции с банки, установени в Северна Корея, техни клонове и дъщерни дружества, както и финансови образувания, контролирани от лица или образувания, установени в Северна Корея. Разширените мерки следва да включват, при отношенията с горепосочените банки и финансови институции:

  • непрекъснато наблюдение на движението по сметките
  • изискване на пълна информация за наредителя и бенефициента при извършване на плащания и отказ за извършване на операции, когато тази информация не е предоставена
  • незабавно уведомяване на САДФР-ДАНС при установяване на необичайни или съмнителни операции.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са се ангажирали активно за преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ и биха могли да са източник на по-висок риск: Куба, Боливия, Етиопия, Гана, Индонезия, Кения, Мианмар, Нигерия, Пакистан, Демократична република Сао Томе и Принсипи, Шри Ланка, Сирия, Танзания, Тайланд и Турция.

FATF насърчава Гана да продължи своя план за действие по прилагането на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, включвайки и: криминализирането на ИП и ФТ; създаването и прилагането на адекватни мерки за конфискация на средства, свързани с ИП; създаването на напълно функционираща финансово-разузнавателна служба (ФРС) и създаването и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на активи, свързани с тероризъм.

Въпреки предприетите стъпки от страна на Индонезия, FATF призовава страната да работи върху прилагането на своя план за действие, включвайки: криминализиране на ФТ; създаването и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на средства, свързани с тероризма; и изменение и прилагане на закони или други инструменти за пълното прилагане на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г.

FATF насърчава Нигерия да обърне внимание на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ, включително: адекватно криминализиране на ИП и ФТ; и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на активи, свързани с тероризъм.

Въпреки положените усилия от Пакистан, страната не е направила достатъчен прогрес в прилагането на своя план за действие и някои пропуски остават. Пакистан се нуждае от създаването на законодателство, което да посрещне  стандартите на FATF що се отнася до присъдите за финансиране на тероризъм и способността за идентифициране, замразяване и конфискация на активи, свързани с тероризма. FATF насърчава Пакистан да продължи да прилага плана си за действие, включително показването на ефективен закон за доставчиците на парични услуги и прилагането на ефективен контрол за трансакции в брой през граница.

FATF призовава Демократична република Сао Томе и Принсипи да продължи да работи върху своя план за действие, включително с: адекватното криминализиране на ИП и ФТ, създаването на действаща и ефективна ФРС; да осигури надзор и правила, свързани с ИП и ФТ и отнасящи се до финансовите институции и определена категория задължени лица (казина, агенти за сделки с недвижимо имущество, търговци на ценни метали, търговци на скъпоценни камъни, адвокати, нотариуси, и други независими лица, извършващи правни консултации и счетоводни услигу,  доставчици на доверителни и дружествени услуги); прилагането на ефективни и пропорционални санкции уреждащи случаи с физически и юридически лица, които не придържат към национални изисквания срещу ИП и ФТ.

FATF призовава Танзания да обърне внимание на оставящите й пропуски, включително: да определи дали ИП е адекватно криминализирано; криминализиране на ФТ; изготвянето и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи, както и прилагането на резолюции 1267 и 1373 на Съвета за сигурност на ООН чрез закон, правила и други, изпълними средства; създаване на ефективни мерки за комплексна проверка; създаването на действаща и ефективна ФРС и др.

Въпреки предприетите стъпки за подобряването на мерките за ИП и ФТ, FATF отчита недостатъчен прогрес по прилагането плана за действие на Тайланд. FATF призовава Тайланд да включи в плана си: криминализирането на ФТ; изготвянето и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи; по-нататъшно засилване на надзора за ИП и ФТ.

САДФР-ДАНС обръща внимание и на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия, а именно: Решение за изпълнение 2012/37/ ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, според което Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Syrian Lebanese Commercial Bank се добавят в приложение І на Решение 2011/782.

В рамките на процеса на мониторинг FATF продължава своите усилия за набелязване на юрисдикции с пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ, като насърчава действията за преодоляването им.  Сред тези юрисдикции са: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Киргизстан, Монголия, Мароко, Намибия, Непал, Никарагуа, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Венецуела и Зимбабве,  Хондурас и Парагвай Еквадор, Филипини, Виетнам и Йемен.  След допълнителен преглед на системите за превенция в тези държави е възможно в бъдеще FATF да вземе решение за включването на някои от тях в групата на рисковите страни.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.