Промени в ЗМФТ разширяват изискванията към задължените лица по ЗМИП
There are no translations available.

Във връзка с приети изменения на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) (обн. в ДВ бр. 57/26.07.2011 г.), съгласно които задължението за уведомяване по чл. 9, ал. 1 и 3 се отнася и за опита за извършване на операция или сделка, насочена към финансиране на тероризъм, както и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи, както и на основание чл. 12, ал. 7 от ППЗМИП, становището на САД „Финансово разузнаване” (САДФР)-ДАНС е следното:

Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИП, вътрешните правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари установяват ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, реда за обучаване на персонала и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари, както и система за вътрешен контрол върху изпълнението на мерките по ЗМИП. Изменението на чл. 9, ал. 4 от ЗМФТ касае създаване на нови законови хипотези на възникване на задължението за уведомяване при съмнение за финансиране на тероризъм на съответните компетентни органи (по ЗМИП – САД „Финансово разузнаване”-ДАНС, а по чл. 9, ал.1 от ЗМФТ – Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”). В изменената и допълнена алинея 3 на същия законов текст се разширяват задълженията на лицата по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП преди извършване на уведомяването спрямо САДФР-ДАНС за съмнение за финансиране на тероризъм.

Действащата разпоредба на чл. 9, ал. 5 от ЗМФТ вменява на задължените по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП лица да включват във вътрешните си правила по чл. 16 от ЗМИП и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Тази алинея не е изменяна в ЗИДЗМФТ (обн. ДВ, бр. 57/26.07.2011 г.).

Измененията в ЗМФТ, обн. в ДВ бр. 57/26.07.2011 г. касаят увеличаване на случаите, при които следва да се уведомява САДФР и не водят до необходимост от промяна във вътрешните правила на задължените лица по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП.