Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма
There are no translations available.

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през юни 2011 г., е прието и публикувано на 24.06.2011 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF призовава отново държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради значителния и продължаващ риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

С цел защита на финансовата система предвид недостатъчните механизми за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ) в Иран, повтаря своята загриженост по отношение на липсата на съществени промени и въвеждането на смислени мерки за противодействие на ИП и ФТ. Особена загриженост предизвиква неспособността на Иран да ограничи рисковете, свързани с финансирането на тероризма. FATF призовава Иран да предприеме незабавни мерки за криминализиране на финансирането на тероризма и за въвеждане на изисквания за докладване на съмнителни операции.

FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес-отношенията и транзакциите с Иран, включително ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение към мерките за разширена проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и разширената проверка. В случай че Иран не предприеме мерки за намаляване на тези рискове, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към разширяване на ответните мерки през октомври 2011 г.

САДФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 961/2010 спрямо Иран, и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF обръща внимание и на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). FATF призовава всички юрисдикции да прилагат разширени мерки по отношение на професионалните отношения и операции със Северна Корея, включително севернокорейски дружества и финансови институции. Наред с това се призовава за прилагането на ответни мерки спрямо Северна Корея, включително мерки по отношение на кореспондентските отношения, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне на мерките.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република, по-специално чл. 6 от Решението. Решението предвижда прилагането на засилен мониторинг на всички операции с банки, установени в Северна Корея, техни клонове и дъщерни дружества, както и финансови образувания, контролирани от лица или образувания, установени в Северна Корея. Разширените мерки следва да включват, при отношенията с горепосочените банки и финансови институции:

  • непрекъснато наблюдение на движението по сметките
  • изискване на пълна информация за наредителя и бенефициента при извършване на преводи на средства и отказ за извършване на операции, когато тази информация не е предоставена
  • незабавно уведомяване на САДФР-ДАНС при установяване на необичайни или съмнителни операции.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прлилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са се ангажирали активно за преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ и биха могли да са източник на по-висок риск: Куба, Боливия, Етиопия, Кения, Мианмар, Шри Ланка, Сирия и Турция.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.