Често задавани въпроси
There are no translations available.

 

В. Кои лица попадат в категорията „търговец на едро”?:

О. В действащата нормативна уредба няма единно понятие за „търговия на едро”.

Безспорно, посочването на „търговия на едро” като част от предмета на дейност на търговеца го причислява към задължените по чл. 4, т. 19 от ЗМИП субекти.

По отношение на случаите, в които „търговията на едро” не фигурира в предмета на дейност на дадено лице, преценката дали лицето се явява задължен субект по чл. 4, т. 19 от ЗМИП следва да се прави по други признаци, които следва да са кумулативно налични.

ü     Първият признак е наличието на качеството „търговец” по смисъла на чл. 1 от Търговския закон на лицето, което осъществява тази дейност.

ü     Вторият признак е целта на дейността на този търговец: покупко-продажба на стоки, при която купувачът (съконтрахентът на задълженото лице – търговец на едро) цели препродажба на търгуваната стока. Страна по осъществяваната от търговеца на едро дейност е друг търговец на едро, а не краен клиент.

            Краен клиент е физическо или юридическо лице, което придобива стока с цел собствени нужди или продажба на дребно.

Във връзка с горното, следва да се вземе под внимание:

§ 1а. от ДР на ЗМИП: „Категорията лица по чл. 4, т. 19 не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки.” и

§ 5 от ДР на ЗМИП: „Изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие, а лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП и същото е задължено да прилага мерките по този закон, докато не докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.”

           

 

В. Следва ли дружество, контролирано от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар (публично дружество) да подава декларация за действителни собственици?

О. За целите на чл. 63 от ЗМИП (Информацията и данните за физическите лица – действителни собственици се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.) се прилага изключението посочено в § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП. – „По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.”

За целите на чл. 59 от ЗМИП - за клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогична информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.

 

 

В. Следва ли всички дружества, регистрирани в Търговския регистър да подават декларация за действителен собственик в Агенция по вписванията?

О. Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, заявят за вписване действителните си собственици, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за вписване възниква:

1. ако действителните собственици не са вписани вече като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата - действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, данните за тях се заявяват за вписване.