Често задавани въпроси
There are no translations available.

 

В. Кои лица попадат в категорията „търговец на едро”?:

О. В действащата нормативна уредба няма единно понятие за „търговия на едро”.

Безспорно, посочването на „търговия на едро” като част от предмета на дейност на търговеца го причислява към задължените по чл. 4, т. 19 от ЗМИП субекти.

По отношение на случаите, в които „търговия на едро” не фигурира в предмета на дейност на дадено лице, преценката дали лицето се явява задължен субект по чл. 4, т. 19 от ЗМИП следва да се прави по други признаци, които следва да са кумулативно налични:

Първи признак е наличието на качеството „търговец” по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, на лицето, което осъществява тази дейност.

Вторият признак е целта на дейността на този търговец: покупко-продажба на стоки или услуги, при която купувачът цели препродажба на търгуваната стока или услуга. Тоест, страна по осъществяваната от търговеца на едро дейност е друг търговец, а не крайните потребители.

Производителят може да попадне в категорията търговец на едро” по чл. 4, т. 19 от ЗМИП, когато са кумулативно налични следните признаци:

Първи признак е наличието на качеството „търговец” по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, на лицето, което осъществява тази дейност.

Вторият признак е целта на дейността на този търговец: покупко-продажба на стоки или услуги, при която купувачът цели препродажба на търгуваната стока или услуга.

Краен потребител е физическо или юридическо лице, което придобива стока за собствени нужди.

Във връзка с горното, следва да се има предвид и изключението, посочено в § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, според което, ако едно лице има вписан в предмета си на дейност една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП, може да докаже с официални, счетоводни и други документи, че посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно.

 

В. Следва ли дружество, контролирано от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар (публично дружество) да подава декларация за действителни собственици?

О. За целите на чл. 63 от ЗМИП (Информацията и данните за физическите лица – действителни собственици се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.) се прилага изключението посочено в § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП. – „По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.”

За целите на чл. 59 от ЗМИП - за клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогична информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.

 

В. Следва ли всички дружества, регистрирани в Търговския регистър да подават декларация за действителен собственик в Агенция по вписванията?

О. Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие.

Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

Видно от горното, едноличните търговци, ЕООД, ЕАД, със собственици на капитала физически лица, както и ООД и събирателни дружества, със съдружници физически лица, които вече са вписани не подават декларация и не посочват лице за контакт по чл. 63, ал.4,т. 3 от ЗМИП.

Горепосочените търговци, следва да подават декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните.