Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г.
There are no translations available.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г.

- от граждани на Република България – 7 бр.

- от чужденци и лица без гражданство - 2 бр.

- от журналисти – 5 бр.

- от фирми - 1 бр.

- от неправителствени организации – 2 бр.

Общ брой - 17 бр.

2. Заявления за ДОИ, оставени без да се разглеждат:

- трите имена/наименование – 1 бр.

- седалището на заявителя – 0 бр.

- точно описание на исканата информация – 2 бр.

- адрес за кореспонденция – 0 бр.

- други данни – 0 бр.

Общ брой – 3 бр.

3. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване:

- писмени заявления – 4 бр.

- устни заявления - 0 бр.

- електронни заявления (e-mail) - 13 бр.

Общ брой –17 бр.

4. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията:

- официална информация – 1 бр.

- служебна информация - 16 бр.

Общ брой –17 бр.

5. Постъпили заявления по ДОИ по теми на исканата информация:

- упражняване на права или законови интереси - 1 бр.

- отчетност на институцията – 6 бр.

- процес на вземане на решения - 1 бр.

- изразходване на публични средства – 0 бр.

- контролна дейност на администрацията - 0 бр.

- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 1 бр.

- проекти на нормативни актове - 0 бр.

- други теми – 8 бр.

Общ брой – 17 бр.

6. Разглеждане на заявления и предоставяне на ДОИ:

- предоставяне на пълен достъп до ОИ – 4 бр.

- предоставяне на частичен достъп до ОИ – 1 бр.

- предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес – 0 бр.

- препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение – 2 бр.

- уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – 0 бр.

- отказ за предоставяне на ДОИ – 7 бр.

7. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ:

- уточняване предмета на исканата информация – 2 бр.

- исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – 0 бр.

- исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – 0 бр.

- други причини – 0 бр.

8. Основания за отказ за предоставяне на ДОИ:

- исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна – 0 бр.

- исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна – 0 бр.

- исканата информация представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци – 0 бр.

- достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

- достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

- исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца – 0 бр.

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации) – 0 бр.

- служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи – 0 бр.

- други основания – 7 бр.:

• исканите данни касаят статистическа информация, чието изготвяне предполага нарочен регистър, но съгласно АПК няма законово задължение за Агенцията да води такъв регистър по посочения в заявлението критерий – 1 бр.;

• исканата информация не попада в категорията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, т.е. да е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, предвид което достъпът до нея не може да се осъществи по реда на този закон – 5 бр.;

• исканата информация по своя характер представлява част от информационни фондове на ДАНС, поради което не може да бъде предоставена по реда на ЗДОИ – 1 бр..

Общ брой –7 бр.

9. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ:

- веднага – 0 бр.

- в 14 дневен срок – 15 бр.

- в законно установения срок след удължаването му – 2 бр.

- след срока – 0 бр.

Общо – 17 бр.

10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

- заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни)–0 бр.

- заявителят не е платил определените разходи – 0 бр.

- отказ на заявителя от предоставения му достъп – 0 бр.

Общ брой – 0 бр.

11. Жалби през 2017 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ:

- срещу решения за предоставяне на обществена информация – 0 бр.

- срещу отказ за предоставяне на обществена информация – 1 бр.

12. Случаи през 2017 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

- изцяло отменя решението – 0 бр.

- частично отменя решението – 0 бр.

- изменя обжалваното решение – 0 бр.

- при обжалване на отказ - иска необходимите доказателства за това – 0 бр.

13. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ – няма

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за ДОИ – 0 бр.

- наложени наказания на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за ДОИ – 0 бр.

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на ДОИ – 0 бр.

- наложени наказания на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на ДОИ – 0 бр.

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31. ал. 3 от ЗДОИ – 0 бр.

- наложени наказания на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31. ал. 3 от ЗДОИ – 0 бр.