Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2016 г.
There are no translations available.

1. Общо постъпили заявления – 23 броя:

- от граждани на Република България, в т.ч. и журналисти – 19 бр.

- от чужденци и лица без гражданство - 0 бр.

- от неправителствени организации - 4 бр.

- от фирми - 0 бр.

- от държавни институции - 0 бр.

2. Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане (неуточнено в законоустановения срок – чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ) - 1 бр.

3. Заявления за ДОИ, препратени по компетентност до други държавни органи – 2 бр.

4. Заявления за ДОИ, получени в ДАНС от други държавни органи по компетентност – 4 бр.

5. Заявления за ДОИ с искане на информация, касаеща трети лица – 0 бр.

6. Заявления за ДОИ по начин на постъпване:

- писмени заявления, в т.ч. подадени по електронен път - 23 бр.

- устни заявления - 0 бр.

7. Постъпили заявления за ДОИ по теми на исканата информация:

- упражняване на права или законови интереси - 3 бр.

- отчетност на институцията - 12 бр.

- процес на вземане на решения - 0 бр.

- контролна дейност на администрацията - 0 бр.

- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 2 бр.

- проекти на нормативни актове - 1 бр.

- други теми – 5 бр.

8. Уточняване на заявление за достъп – 2 бр.

9. Удължаване на срок – 4 бр.

- по чл. 30 от ЗДОИ (голямо количество на исканата информация) – 4 бр.

- по чл. 31 (във връзка със защитата на интересите на трети лица) – 0 бр.

10. Отговори на заявления за ДОИ – 20 бр.

- неизпълнение на условията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ (исканите данни нямат характера на обществена информация, поради което на основание чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ процедурата за предоставяне на данните по реда на този закон е неприложима) и други – 7 бр.

- предоставен пълен достъп до обществена информация – 4 бр.

- предоставен частичен достъп до обществена информация– 4 бр.

- уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация (чл. 33 от ЗДОИ) – 1 бр.

- откази:

- на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ (исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна) – 2 бр.;

- на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца) – 0 бр.;

- други (вкл. препратени по компетентност) – 2 бр.

11. Получени идентични заявления за достъп до обществена информация в срока за произнасяне по ЗДОИ от един и същ заявител (постъпили в ДАНС от заявителя и от друг държавен орган по компетентност) - 1 бр.

12. Информация, предоставена повече от три пъти по процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация– 0 бр.