Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2014 г.
There are no translations available.

1. Общо постъпили заявления – 19 броя:

- от граждани на Република България, в т.ч. и журналисти – 13 бр.

- от чужденци и лица без гражданство - 0 бр.

- от неправителствени организации - 6 бр.

- от фирми - 0 бр.

- от държавни институции - 0 бр.

2. Заявления за ДОИ, препратени по компетентност до други държавни органи – 0 бр.

3. Заявления за ДОИ, получени в ДАНС от други държавни органи по компетентност – 4 бр.

4. Заявления за ДОИ с искане на информация, касаеща трети лица – 2 бр.

5. Заявления за ДОИ по начин на постъпване:

- писмени заявления - 16 бр.

- устни заявления - 0 бр.

- електронни заявления - 3 бр.

6. Постъпили заявления по ДОИ по теми на исканата информация:

- упражняване на права или законови интереси - 0 бр.

- отчетност на институцията - 16 бр.

- процес на вземане на решения - 0 бр.

- контролна дейност на администрацията - 0 бр.

- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 бр.

- проекти на нормативни актове - 0 бр.

- други теми – 3 бр.

7. Уточняване на заявление за достъп – 1 бр.

8. Удължаване на срок – 2 бр.

- по чл. 30 от ЗДОИ (голямо количество на исканата информация) – 2 бр.

- по чл. 31 (във връзка със защитата на интересите на трети лица) – 0 бр.

9. Отговори на заявления по ДОИ – 19 бр.

- неизпълнение на условията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ (исканите данни нямат характера на обществена информация, поради което на основание чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ процедурата за предоставяне на данните по реда на този закон е неприложима) и други – 12 бр.

- предоставен пълен достъп до обществена информация – 3 бр.

- предоставен частичен достъп до обществена информация – 2 бр.

- откази:

на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ (исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна) – 1 бр.;

на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца) – 1 бр.

10. Изпратени, но неполучени отговори от заявители, поради непознати адреси – 0 бр.