Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2013 г.
There are no translations available.

1. Общо постъпили заявления - 25 броя;

- от граждани на Република България – 21 брой;

- от неправителствени организации - 3 броя;

- от държавни институции - 1 брой.

2. Заявления за ДОИ, препратени по компетентност до други държавни органи – 3 броя.

3. Заявления за ДОИ, получени в ДАНС от други държавни органи по компетентност – 1 брой.

4. Заявления за ДОИ с искане на информация, касаеща трети лица – 1 брой.

5. Заявления за ДОИ по начин на постъпване:

- писмени заявления - 21 броя;

- електронни заявления - 4 броя.

6. Постъпили заявления за ДОИ по теми на исканата информация:

- упражняване на права или законови интереси - 1 брой;

- отчетност на институцията - 16 броя;

- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 3 броя;

- проекти на нормативни актове - 1 брой;

- други теми – 4 броя.

7. Уточняване на заявление за достъп – 1 брой.

8. Отговори на заявления по ДОИ – 25 броя, в т.ч. 4 броя препратени по компетентност на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ:

- неизпълнение на условията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ (исканите данни нямат характера на обществена информация, поради което на основание чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ процедурата за предоставяне на данните по реда на този закон е неприложима) – 12 броя;

- предоставен пълен достъп до обществена информация – 5 броя;

- предоставен частичен достъп до обществена информация – 2 броя;

- откази:

- на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ (исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна) – 1 брой;

- на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца) – 1 брой.

9. Изпратени, но неполучени отговори от заявители, поради непознати адреси – 1 брой.