Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019 г.
There are no translations available.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на достъп до обществена информация през 2019 г.

-  от граждани на Република България – 1 бр.

-  от чужденци и лица без гражданство - 0 бр.

-  от журналисти – 2 бр.

-  от фирми - 0 бр.

-  от неправителствени организации – 1 бр.

Общ брой - 4 бр.

 

2. Заявления за достъп до обществена информация, оставени без да се разглеждат, заради липса на:

-  трите имена/наименование – 2 бр.

-  седалището на заявителя – 0 бр.

-  точно описание на исканата информация – 0 бр.

-  адрес за кореспонденция – 0 бр.

-  други данни – 0 бр.

Общ брой – 2 бр.

  

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по начин на поискване:

-  писмени заявления – 1 бр.

-  устни заявления - 0 бр.

-  електронни заявления (e-mail) – 3 бр.

Общ брой - 4 бр.

  

4. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията:

-  официална информация – 0 бр.

-  служебна информация - 4 бр.

Общ брой – 4 бр.

  

5. Постъпили заявления по достъп до обществена информация по теми на исканата информация:

-  упражняване на права или законови интереси - 0 бр.

-  отчетност на институцията – 3 бр.

-  процес на вземане на решения - 0 бр.

-  изразходване на публични средства – 0 бр.

-  контролна дейност на администрацията - 0 бр.

-  предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 бр.

-  проекти на нормативни актове - 0 бр.

-  други теми – 1 бр.

Общ брой – 4 бр.

  

6. Разглеждане на заявления и предоставяне на достъп до обществена информация:

-  предоставяне на пълен достъп до обществена информация – 1 бр.

-  предоставяне на частичен достъп до обществена информация – 0 бр.

-  предоставяне на достъп до обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес – 0 бр.

-  препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение – 0 бр.

-  уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – 0 бр.

-  отказ за предоставяне на достъп до обществена информация – 1 бр.

  

7. Причини за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация:

-  уточняване предмета на исканата информация – 0 бр.

-  исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – 0 бр.

-  исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – 0 бр.

-  други причини – 0 бр.

  

8. Основания за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

-  исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна – 0 бр.

-  исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна – 0 бр.

-  исканата информация представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци – 0 бр.

-  достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

-  достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

-  исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца – 0 бр.

-  служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации) – 0 бр.

-  служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи – 0 бр.

-  други основания – 1 бр.

Общ брой – 1 бр.

  

9. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на достъп до обществена информация:

- веднага – 0 бр.

- в 14 дневен срок – 2 бр.

- в законноустановения срок след удължаването му – 0 бр.

- след срока – 0 бр.

Общ брой  2 бр.

 

10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

- заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни) – 0 бр.

- заявителят не е платил определените разходи – 0 бр.

- отказ на заявителя от предоставения му достъп – 0 бр.

Общ брой – 0 бр.

  

11. Жалби през 2019 г. срещу решения и откази за предоставяне на достъп до обществена информация:

- срещу решения за предоставяне на обществена информация – 0 бр.

- срещу отказ за предоставяне на обществена информация – 0 бр.

  

12. Случаи през 2019 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

- изцяло отменя решението – 0 бр.

- частично отменя решението – 0 бр.

- изменя обжалваното решение – 0 бр.

- при обжалване на отказ – иска необходимите доказателства за това – 0 бр.

  

13Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ:

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация – 0 бр.

- наложени наказания на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация – 0 бр.

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на достъп до обществена информация – 0 бр.

-  наложени наказания на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на достъп до обществена информация – 0 бр.

-  издадени наказателни постановления на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31. ал. 3 от ЗДОИ – 0 бр.