Нормативна уредба, регламентираща работата на ДАНС
There are no translations available.

20090727-books-laws-sm

 

I. Закони:

- Конституция на Република България

- Административнопроцесуален кодекс

- Наказателен кодекс

- Наказателно-процесуален кодекс

- Закон за българското гражданство

- Закон за българските лични документи

- Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

- Закон за достъп до обществена информация

- Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Закон за държавния служител

- Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

- Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

- Закон за защита на личните данни

- Закон за киберсигурност

- Закон за Консултативен съвет за национална сигурност

- Закон за мерките срещу изпирането на пари

- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

- Закон за противодействие на тероризма

- Закон за специалните разузнавателни средства

- Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България

- Закон за убежището и бежанците

- Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за чужденците в Република България

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел

 

II. Правилници за прилагане на закони

- Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

- Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

- Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 

ІІІ. Решения на Народното събрание

- Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

IV. Постановления на Министерския съвет (ПМС)

Постановление № 243/23.10.2013 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане в Информационната система на Европол в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)

- Постановление № 50/01.03.2012 г. на Министерския съвет за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация

- Постановление №158/29.07.2010 г. на Министерския съвет за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

- Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерския съвет за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

- Постановление № 198 от 27 юли 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център

Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма "Галилео", и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

 

V. Укази

- Указ № 39 за назначаване на Димитър Здравков Георгиев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 38 за прекратяване на пълномощията на Владимир Богданов Писанчев като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 115 за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 435 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", считано от 1 януари 2013 г.

- Указ № 45 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 1 януари 2013 г.

- Указ № 39 за прекратяване на пълномощията на Цветлин Йовчев Йовчев като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 287 за назначаване на Цветлин Йовчев Йовчев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 286 за прекратяване предсрочно пълномощията на Петко Гаврилов Сертов като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 422 за назначаване на Петко Гаврилов Сертов за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

VІ. Кодекси

- Етичен кодекс на служителя на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 

VIІ. Наредби

- Наредба № I-4 от 22.10.2019 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция “Национална сигурност"

- Наредба № 2 от 24.03.2008 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове  на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба за допълнение на Наредба № І-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка (поверително)

- Наредба № І-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност”

Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства

- Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отменен 28.02.2020 г. с ПМС №28/24.02.2020 г.)

- Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация

- Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

- Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне

- Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България

- Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната

Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

- Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност” (в сила от 1 януари 2016 г.)

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция „Национална сигурност” (в сила от 26 април 2016 г.)

Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност” предложения и сигнали

- Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол

Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

Наредба № 8121з-1226 от 27.09.2017 г. за взаимодействие, упражняването на контрол, съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма

- Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

 

VIІІ. Заповеди

- Заповед ЧР-з-338 от 03.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност”

           Приложение: Класификатор на длъжностите в ДАНС

- Заповед З-1042 от 16.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - Отменена със Заповед З-278/30.01.2019 г.

- Заповед З-278 от 30.01.2019 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - Изм. със Заповед З-3694/06.12.2019 г. по отношение на Образец № 3

- Заповед З-3694 от 06.12.2019 г. за утвърждаване на нов образец на декларация занесъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) на държавни служители по ЗДСл.

 

ІХ. Инструкции

- Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време

- Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по хазарта

- Инструкция № I-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Инспектората към Висшия съдебен съвет

- Инструкция № 3261 от 21 декември 2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи

- Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи

- Инструкция № I-4 от 8 юли 2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция „Национална сигурност“ и Комисията за защита на конкуренцията 

- Инструкция № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор

Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фондове на Агенция "Митници" към министъра на финансите

- Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция "Митници"

- Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на компетентните структури на Министерството на вътрешните работи и реда за предоставянето на данните

- Инструкция І-8 от 02.11.2016 г. за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните

Инструкция И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция Митници"

Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”

Инструкция I-4/07.04.2020 г. за достъпа на ДАНС до информационни фондове на МОН

Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

Инструкция № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии

Инструкция № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи

Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност

 

 

alt