Нормативна уредба, регламентираща работата на ДАНС
There are no translations available.

20090727-books-laws-sm

 

I. Закони:

- Конституция на Република България

- Административнопроцесуален кодекс

- Наказателен кодекс

- Наказателно-процесуален кодекс

- Закон за българското гражданство

- Закон за българските лични документи

- Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства

- Закон за достъп до обществена информация

- Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Закон за държавния служител

- Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

- Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

- Закон за защита на личните данни

- Закон за Консултативен съвет за национална сигурност

- Закон за мерките срещу изпирането на пари

- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

- Закон за противодействие на тероризма

- Закон за специалните разузнавателни средства

- Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България

- Закон за убежището и бежанците

- Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за чужденците в Република България

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел

 

II. Правилници за прилагане на закони

- Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

- Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

- Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 

ІІІ. Решения на Народното събрание

- Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

IV. Постановления на Министерския съвет (ПМС)

Постановление № 243/23.10.2013 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане в Информационната система на Европол в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)

- Постановление № 50/01.03.2012 г. на Министерския съвет за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация

- Постановление №158/29.07.2010 г. на Министерския съвет за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

- Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерския съвет за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

- Постановление № 198 от 27 юли 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център

Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма "Галилео", и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

 

V. Укази

- Указ № 39 за назначаване на Димитър Здравков Георгиев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 38 за прекратяване на пълномощията на Владимир Богданов Писанчев като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 115 за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 435 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", считано от 1 януари 2013 г.

- Указ № 45 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 1 януари 2013 г.

- Указ № 39 за прекратяване на пълномощията на Цветлин Йовчев Йовчев като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 287 за назначаване на Цветлин Йовчев Йовчев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 286 за прекратяване предсрочно пълномощията на Петко Гаврилов Сертов като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 422 за назначаване на Петко Гаврилов Сертов за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

VІ. Кодекси

- Етичен кодекс на служителя на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

VIІ. Наредби

- Наредба № I-4 от 22.10.2019 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция “Национална сигурност"

- Наредба № 2 от 24.03.2008 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове  на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба за допълнение на Наредба № І-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка (поверително)

- Наредба № І-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност”

- Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация

- Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация

- Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

- Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне

- Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България

- Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната

Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

- Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност” (в сила от 1 януари 2016 г.)

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция „Национална сигурност” (в сила от 26 април 2016 г.)

Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция „Национална сигурност” предложения и сигнали

- Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол

Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

 

VIІІ. Заповеди

- Заповед ЧР-з-338 от 03.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност”

           Приложение: Класификатор на длъжностите в ДАНС

- Заповед З-1042 от 16.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - Отменена със Заповед З-278/30.01.2019 г.

- Заповед З-278 от 30.01.2019 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - Изм. със Заповед З-3694/06.12.2019 г. по отношение на Образец № 3

- Заповед З-3694 от 06.12.2019 г. за утвърждаване на нов образец на декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) на държавни служители по ЗДСл.

 

ІХ. Инструкции

- Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време

- Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по хазарта

- Инструкция № I-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № 513 от 11 март 2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България

- Инструкция № 3261 от 21 декември 2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи

- Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи

- Инструкция № I-4 от 8 юли 2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция „Национална сигурност“ и Комисията за защита на конкуренцията 

- Инструкция № I-1298 от 15 октомври 2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото

Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фондове на Агенция "Митници" към министъра на финансите

- Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция "Митници"

- Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на компетентните структури на Министерството на вътрешните работи и реда за предоставянето на данните

- Инструкция І-8 от 02.11.2016 г. за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните

Инструкция И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция Митници"

 

 

alt