There are no translations available.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ЗАПОВЕД № З-278/30.01.2019 г.

 

         ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 3 от ЗПКОНПИ,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. Утвърждавам образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по ЗПКОНПИ, както следва:

1. Образец № 1 - декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от ЗДАНС на държавните служители по ЗДАНС;

2. Образец № 2 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от ЗДАНС в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за държавните служители по ЗДАНС;

3. Образец № 3 – декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) на държавни служители по ЗДСл;

4. Образец № 4 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за държавни служители по ЗДСл;

5. Образец № 5 – декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за лица, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);

6. Образец № 6 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за лица, работещи по трудово правоотношение в ДАНС.

 

ІІ. Директорите на СД „Сигурност на ДАНС“ и САД КИАД да създадат необходимата организация настоящата заповед и утвърдените с нея образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ да бъдат публикувани на Интернет страницата на ДАНС, с цел осигуряване достъп до тях и възможност служителите на агенцията да ги подават на хартиен и електронен носител.

Отменям заповед рег. № З-1042/16.04.2018г. относно утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ.

Копие от заповедта да се изпрати на структурните звена в администрацията на ДАНС и на финансовите контрольори за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

                                               Председател на

                                               Държавна агенция 

                                               „Национална сигурност”:  Димитър Георгиев