There are no translations available.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ЗАПОВЕД № З-1042/16.04.2018 г.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) във връзка с § 67, ал. 7 от Допълнителните разпоредби и чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 3 от ЗПКОНПИ,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Утвърждавам образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 по ЗПКОНПИ, както следва:

   1.1. Образец № 1 - декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от ЗДАНС на държавните служители по ЗДАНС;

   1.2. Образец № 2 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 50, ал. 1 и ал. 3 от ЗДАНС в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за държавните служители по ЗДАНС;

   1.3Образец № 3 – декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от ЗДС на държавни служители по ЗДС;

   1.4. Образец № 4 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 7, ал. 2 от ЗДС в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за държавни служители по ЗДС;

   1.5. Образец № 5 – декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ за лица, работещи по трудово правоотношение в ДАНС;

   1.6. Образец № 6 – декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ в декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за лица, работещи по трудово правоотношение в ДАНС.

2. Копие от заповедта да се изпрати на структурните звена в администрацията на ДАНС и на финансовите контрольори за сведение и изпълнение.

3. Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

                                               Председател на

                                               Държавна агенция 

                                               „Национална сигурност”:  Димитър Георгиев