There are no translations available.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ЗАПОВЕД № ЧР-з-325 от 17 октомври 2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ нареждам:

Утвърждавам класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласно приложението.

Отменям Заповед № ЧР-з-325 от 17.10.2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2013 г.).

Заповедта влиза в сила считано от датата на издаването й.

Председател:

Д. Георгиев

 

Приложение: Класификатор на длъжностите в ДАНС