Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2013 г.
There are no translations available.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и извършените във връзка с това разходи. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите дадени с писмо БЮ № 1 от 21.01.2014 г. и в изпълнение на § 56, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Виж целия документ >>