Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2012 г.
There are no translations available.

Настоящият отчет обхваща изпълнението по политика „Защита на националната сигурност” и програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 4 от 05.07.2012 г. и в изпълнение на разпоредбите на § 70, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Виж целия документ >>