Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2019 г.
There are no translations available.

Настоящият отчет съдържа информация за степента на изпълнение на провежданата политика в областта на защитата на националната сигурност, бюджетна програма „Национална сигурност” на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2019 г. и извършените във връзка с това разходи.

Отчетът е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал.3 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Указанията за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2019 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени от Министерство на финансите с писмо с изх.№ 91-00-196 от 03.07.2019 г.

Виж целия документ >>