Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.
There are no translations available.

1. Одитно становище за заверка без резерви от Сметната палата на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Държавна агенция „Национална сигурност”

2. Одитен доклад № 0400105816 на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Държавна агенция „Национална сигурност”

3. Баланс на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. в хил. лева

4. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. в хил. лева

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (Б-3)

6. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (Б-3 с код 33)

7. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. за бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

8. Отчет за други средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (СЕС-3-ДЕС)

9. Отчет за средства по други международни програми на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2015 г. (СЕС-3-ДМП)