Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.
There are no translations available.

1. Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. на Сметната палата

2. Одитен доклад № 0400104915 на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.

3. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. в хил. лева

4. Баланс на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. в лева

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. (Б-3)

6. Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция "Национална сигурност" към 31.12.2014 г. (Б-3 с код 33)

7. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2014 г. за бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

8. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавна агенция „Национална сигурност” към 31.12.2014 г. за други европейски средства (СЕС-3-ДЕС)