Конкурси по Закона за държавния служител
There are no translations available.

- Съгласно член 10, алинея 1 от ЗДСл постъпването на държавна служба в ДАНС се предхожда от конкурс.

- Обявление за конкурс по ЗДСл се публикува в регистъра по член 61, алинея 1 от Закона за администрацията, в специален сайт или портал за търсене на работа или на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава се поставя на общодостъпно място.

/В момента няма обявен конкурс/

- Разходите за издаването на нужните документи за постъпване в ДАНС са за сметка на кандидатите.