There are no translations available.

 


 

II. КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност” (заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г.)

1. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г. (публикувано на 02.10.2020 г.)

2. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурсобявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г. (публикувано на 22.10.2020 г.)

3. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурсобявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г. (публикувано на 28.10.2020 г.)

4. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурсобявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г. (публикувано на 04.11.2020 г.)

5. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурсобявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г. (публикувано на 12.11.2020 г.)

6. СЪОБЩЕНИЕ относно обявяване на класиране по бал на кандидатите, преминали успешно елиминаторните праговете на етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 от Наредба № I-3, участващи в конкурс за назначаване на длъжност за държавни служители в ДАНС, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-376/19.08.2020г.  (публикувано на 12.11.2020 г.)

 


  

III. КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност” (заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г.)

1. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г. (публикувано на 18.09.2020 г.)

2. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г. (публикувано на 02.10.2020 г.)

3. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г. (публикувано на 07.10.2020 г.)

4. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г. (публикувано на 15.10.2020 г.)

5. СЪОБЩЕНИЕ относно обявяване на класиране по бал на кандидатите, преминали успешно елиминаторните праговете на етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 от Наредба № I-3, участващи в конкурс за назначаване на длъжност за държавни служители в ДАНС, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г.  (публикувано на 15.10.2020 г.)

6. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-331/22.07.2020г. (публикувано на 28.10.2020 г.)

  


  

IV. КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност” (заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.)

1. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.

2. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.

3. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.  (публикувано на 03.08.2020 г.)

4. СПИСЪК с резултатите на кандидатите, явили се на конкурсен етап "Изпит за установяване на нивото на специфични знания и/или умения" от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.  (публикувано на 13.08.2020 г.)

5. Класиране по бал на кандидатите и допускане до участие в следащи конкурсни етапи от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г.  (публикувано на 13.08.2020 г.)

6. СПИСЪК с резултатите от конкурсен етап „Изследване и установяване на нивото на интелектуалните способности“, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г. (публикувано на 27.08.2020 г.)

7. СЪОБЩЕНИЕ относно обявяване на дата, час и място за провеждане на структурирано интервю по конкурсобявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-260/10.06.2020г. (публикувано на 26.11.2020 г.)

  


  

 V. КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност” (заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.)

1. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.

2. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.  (публикувано на 23.07.2020 г.)

3. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.  (публикувано на 03.08.2020 г.)

4. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.  (публикувано на 14.08.2020 г.)

5. СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.  (публикувано на 27.08.2020 г.)

6. СЪОБЩЕНИЕ относно обявяване на Класиране по бал на кандидатите преминали успешно елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 от Наредба № I-3 от 13.11.2015г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в ДАНС и допускане до участие в следващите конкурсни етапи, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г.  (публикувано на 27.08.2020 г.)

 7. СПИСЪК на кандидатите, преминали и непреминали елиминаторен праг на етап "Изследване и установяване на нивото на интелектуалните способности" в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-105/12.03.2020г. (публикувано на 18.09.2020 г.)

 

 


  

Приключили конкурси

 

 

 

Уважаеми кандидати,

Уведомяваме Ви, че ВСИЧКИ конкурси, обявени със заповеди на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) рег. № ЧР-з-710/07.11.2019 г., ЧР-з-761/29.11.2019 г. и ЧР-з-105/12.03.2020 г., относно назначаване на държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за ДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност”, СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ като:

I          В заповед рег. № ЧР-з-761/29.11.2019 г. текстът на т. VІІІ се изменя както следва:

„VІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ срок за провеждане на конкурса: до 20.11.2020 г.”

 

II        В заповед рег. № ЧР-з-105/12.03.2020 г. текстът на точки ІV.11, ІV.12 и VІ се изменя както следва:

„ІV.11. Документите се подават в сградата на ДАНС на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45, всеки делничен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в срок до 24.06.2020 г. включително, лично или чрез представител на кандидата.

ІV.12. Конкурсната комисия по т. VІІ проверява подадените документи в срок до 17.07.2020 г. включително и допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на общите и специфичните изисквания съгласно заповедта.

VІ. ОПРЕДЕЛЯМ срок за провеждане на конкурса: до 15.12.2020 г.

 

Процедурите при изучаване на кандидатите ще бъдат извършвани при спазване на социална дистанция и носене на предпазни маски.