Конкурси в агенцията по ЗДАНС
Конкурси по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.

 - С изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” в Държавен вестник, брой 14 от 2015 г. постъпването на държавна служба в Агенцията се предхожда от конкурс, който се обявява със заповед.

- Информация за конкурса се обявява, чрез съобщение на интернет страницата на ДАНС.

- Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания, както и за издаването на необходимите документи за постъпване в ДАНС са за сметка на кандидатите.

Уважаеми кандидати, при подаване на необходимите документи, описани в съобщението за обявяване на конкурс, носете със себе си попълнени собственоръчно и документите по приложения образец, които можете да изтеглите от тук:

 

Обявени конкурси:

КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност”

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в следващ етап от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.

СПИСЪК на допуснати до участие в конкурсната процедура кандидати, преминали успешно етап за установяване нивото на специфични знания и умения, за назначаване на държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗДАНС (по конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.)

СПИСЪК на допуснати до участие в конкурсната процедура кандидати, преминали успешно етап за оценка на нивото на езикова култура, за назначаване на държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗДАНС (по конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.)

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в следващ етап (14.06.2019 г.) от конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в етап "Изследване на интелектуалните способности" в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019 г.

СПИСЪК на класирани и допуснати кандидати до участие в етап "Изследване на интелектуалните способности" в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019 г., преминали успешно етапа „Оценка на обща компетентност“

СПИСЪК на допуснати и недопуснати до участие в конкурсната процедура кандидати след проведен етап "Изследване на интелектуалните способности на кандидатите" (по конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.)

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за провеждане на конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.

СПИСЪК на допуснати и недопуснати до участие в конкурсната процедура кандидати след проведен етап "Изследване на интелектуалните способности на кандидатите" (по конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно определяне на дата, час и място за структурирано интервю по заповед ЧР-з-49/24.01.2019г.

СПИСЪК с резултати от заключително интервю и крайно класиране на кандидатите, участвали в конкурс, обявен със заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-49/24.01.2019г. за назначаване на държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗДАНС