Сайтове на български държавни институции

Държавни институции:

Президент на Република България

Народно събрание на Република България

Министерски съвет на Република България

Конституционен съд

Върховен касационен съд

Върховен административен съд

Прокуратура

 

Министерства:

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на отбраната

Министерство на финансите

Министерство на правосъдието

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионално развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на туризма

Министерство на младежта и спорта

  

Държавни агенции и комисии:

Национална агенция за приходите

Агенция „Митници”

Агенция „Пътна инфраструктура”

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Агенция по вписванията

Агенция по обществени поръчки

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Други институции:

Национален осигурителен институт

Национален статистически институт

Сметна палата

Комисия за финансов надзор

Комисия за защита на конкуренцията

Национална здравно-осигурителна каса