Регистър по чл. 274, ал. 3 от ЗЕС

Радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита, се произвеждат или внасят след регистрация в дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност" (съгл. чл. 274, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Регистрирането на радиосъоръженията и/или крайните електронни съобщителни устройства се одобрява от дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност" при спазване на изискванията на ЗЕС, след получаването на заявление по образец от производител или вносител на съответните устройства или съоръжения.

При непълнота на заявлението или липса или непълнота на приложенията към него дирекция "Технически операции" писмено уведомява заявителя за това като му предоставя 30-дневен срок от датата на уведомлението за отстраняването им.

В случай на неотстраняване на нередовността в този срок с писмена резолюция на директора на дирекция "Технически операции" процедурата по регистрацията се прекратява на основание чл. 275, ал. 5 от ЗЕС.

Дирекция "Технически операции" одобрява регистрацията в 30-дневен срок от датата на получаване на заявлението и приложенията към него или от отстраняването на пропуските.

На лицата, подали заявления, се издава удостоверение по образец за вписването в Регистър на радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, съгл. чл. 274, ал. 3 от ЗЕС.

Удостоверенията се издават след заплащане на такса в размер на 100 лева, съгласно "Тарифата за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения" (приета с ПМС № 80 от 2.04.2009 г., обн. ДВ, бр. 27 от 10.04.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.).

Таксата се внася по сметката на Държавна агенция "Национална сигурност" в Българска народна банка – Централно управление:

IBAN: BG70BNBG96613000146801;

BIC:   BNBGBGSD

 

Не подлежат на регистрация в Държавна агенция "Национална сигурност" по чл. 274, ал. 1 от ЗЕС криптографски устройства за защита на банкови транзакции, смарт карти, криптори за кодиране на телевизионен сигнал, мобилни телефони без вграден допълнителен криптомодул и криптографски средства, използвани от представителства или други организации със статут на дипломатически мисии.