Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сряда, 13 Септември 2017г. 12:04ч.
Element Selection  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9068258

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

27.09.2017 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 29.09.2017 г.          (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

Приложения:

            2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

(Публикувани на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)
 Удължаване на срока  за получаване на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП.

 02.10.2017 г, 17:30 ч. (Публикувано на 28.09.2017 г.)

 Дата на отваряне на офертите:  04.10.2017 г. 10:00 ч., сграда на ДАНС, гр. София, бул. Черни връх № 45.
 Протокол
 (Публикувани на 17.10.2017 г., 13:11 ч.)
 
Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)

 

Номер на поръчката: 01666-2017-0006
Процедура: Открита процедура
 

Име:

Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
Описание: Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).ДАНС провежда обществена поръчка с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ и поемане на разходите за небаланси за деветнадесет обекта.Прогнозното количество за доставка на ел.енергия Ср.Н. и Н.Н. за срока на действие на договора е 14 321 MWh. Срокът за изпълнение предмета на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.
Краен срок за подаване на оферти: 09/10/2017 17:30
Място на подаване на офертите: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
Решение  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:51 ч.)
Обявление  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:53 ч.)
Документация с приложения  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:56 ч.)
Съобщение по чл. 53 ППЗОП  (Публикувано на 06.10.2017 г., 16:56 ч.)
 Протокол № 1  (Публикувано на 16.10.2017 г., 15:16 ч.)
Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП (Публикувано на 19.10.2017 г., 16:56 ч.)
Протокол № 2 (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:30 ч.)
Доклад (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:36 ч.)
Решение (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:47 ч.)

Договор

 

(Публикувано на 22.12.2017 г., 14:47 ч.)

 

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване

Номер на поръчката:

01666-2017-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване

 Описание:

 Предмет на обществената поръчка е „Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване” – по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – „Дънна платка” - Обособена позиция № 2 – „RAM памет” - Обособена позиция № 3 – „Твърд диск” - Обособена позиция № 4 – „Компютърни компоненти” - Обособена позиция № 5 – „Захранване” - Обособена позиция № 6 – „Комуникационни компоненти” - Обособена позиция № 7 – „Вентилатори” - Обособена позиция № 8 – „Сменяема касета за външно устройство” - Обособена позиция № 9 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас” - Обособена позиция № 10 – „Друго”.

Краен срок за получаване на оферти

29/09/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Решение

  (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:21 ч.)

Обявление

  (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:23 ч.)

Документация с приложения   (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:26 ч.)
Протокол  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:21 ч.)
Доклад  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:23 ч.)
Решение  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:36 ч.)
Договор  (Публикувано на 22.12.2017 г., 14:32 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 29.03.2018 г., 16:21 ч.)
 
„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Понеделник, 21 Август 2017г. 13:26ч.

„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

01.09.2017 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 21.08.2017 г., 14:05 ч.)

Приложения №:

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10  №11  №12  №13 №14

(Публикувано на 21.08.2017 г., 14:15 ч.)

 Протокол  (Публикуван на 08.09.2017 г., 16:53)

 

 
Е-поща

Номер на поръчката:

01666-2017-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация

Описание:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции, както следва: № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; № 2 – „Монитори”; № 3 – „Мултимедийни проектори”; № 4 – „Принтери и мултифункционални устройства”; № 5 – „Специализирани принтери”; № 6 – „Оптични носители”; № 7 – „Режекторен филтър”; № 8 – „Копирна машина висок клас”; № 9 – „Аксесоари и други” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 9 за „Аксесоари и други” по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 857 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Решение

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:35 ч.)

Обявление

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:39 ч.)

Документация

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:43 ч.)

 Приложения в Word

 (Публикувано на 08.08.2017 г., 13:03 ч.)

 Протокол

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:50 ч.)

 Доклад

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:52 ч. )

 Решение

 (Публикувано на 25.09.2017 г, 11:53 ч.)

 Договор ФС-18-182 с приложения 1, 2,

 

 Договор ФС-18-183 с приложения 1 , 2 , 3,

 

 

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 24