Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.13 часа)

 Становище а извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.15 часа)

Име:

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0006

Описание:

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:

1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно — 6 бр. участници.

2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно — 5 бр. участници.

3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно — 2 бр. участници.

4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно — 2 бр. участници.

5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно — 4 бр. участници.

6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно — 10 бр. участници.

7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно — 12 бр. участници.

8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно — 9 бр. участници.

9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно — 6 бр. участници.

10. Advanced C++ или еквивалентно — 5 бр. участници.

11. Introduction to programming — Microsoft course #10975A или еквивалентно — 1 бр. участник.

12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив. — 4 бр. участници.

13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив. — 4 бр. участници

Краен срок за получаване на оферти за участие:

08/04/2019 17:30

Решение за откриване

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.03 часа)

Обявление за поръчка

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.05 часа)

Документация с приложения

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.15 часа)

еЕЕДОП

(Публикувано на 05.03.2019 г., 11.17 часа)

Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.45 часа)

Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.55 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.57 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.42 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.43 часа)

 

 

 

 

 
„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898406)

Номер на поръчката:

01666-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация по обособени позиции:- Обособена позиция № 1 – „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 – „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 3 – „Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A”;- Обособена позиция № 4 – „Измервателни low-loss RF - кабели за прецизни измервания в диапазона DC - 18 GHz”; - Обособена позиция № 5 – „Аудио аксесоари”

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09.05часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:06 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:07 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:29 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 11.03.2019 г., 17:15 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 21.03.2019 г., 15:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 25.03.2019 г., 10.40 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.48 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.50 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.53 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 27.05.2019 г., 13.40 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 информация за приключен договор

 

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 09.30 часа)

 
Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 Е-поща

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897246)

Номер на поръчката:

01666-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз.

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

 

 

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896389)

Номер на поръчката:

01666-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”; - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

Краен срок за получаване на оферти:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:39 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:41 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:43 часа)

Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 19.06.2019 г., 16:57 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:37 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:35 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 15.08.2019 г., 09:51 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:45 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:47 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 13.09.2019 г., 17:05 часа)

 
„Комплексна услуга по организация на две експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (896347)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Описание:

Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:03 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:05 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:11 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:13 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:17 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:22 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:31 часа)

 Договор

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 18:01 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 17.06.2019 г., 18:04 часа)

Обявление за приключил договор

 (Публикувано на 19.09.2019 г., 17:34 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 24