Обществена поръчка ID 9018738 по реда на ЗОП

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на униформено и работно облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Технически спецификации - Приложение №2. Доставката се извършва по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - униформено облекло; - обособена позиция № 2 - работно облекло. 

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

21.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018738 13.08.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
   

Приложение № 2 – техническа спецификация - работно облекло

Приложение № 2 - техническа спецификачия - зимен клин

Приложение № 2 - техническа спецификация - зимна шапка

Приложение № 2 - техническа спецификация - тениски

   
3   Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
4   Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
5
  Приложение № 5 – проект на договор    
6   Приложение № 6 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
   

 

 

 
Обществена поръчка ID 9018737

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Комплексна услуга по организацията на две изнесени обучения, техническото им осигуряване и изработване на материали по публичност по проект № ЦА 12-22-41/06.06.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно Техническо задание - Приложение №2

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

20.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018737 13.08.2013г.  
2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – Техническо задание
   
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – Справка-декларация за поне два договора, изпълнени през последните три години
   
7   Приложение № 6Проект на договор
   
8 Приложение № 7 - Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
9 Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
10 Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
11 Приложение № 10 - Декларация за липса на обстоятелства съгласно "Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС"
12 Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
13 Приложение № 12 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
14 Приложение № 13 - Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
15 Приложение № 14 - Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК
16 Приложение № 15 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 
Обществена поръчка ID 9018484 по реда на ЗОП

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на устройство за извършване на техническа проверка на помещения съгласно Техническа спецификация (Приложение №2)

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

13.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018484 06.08.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7   Приложение № 6 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
   
8 Приложение № 7 - образец на декларация

 

 

 
Обществена поръчка ID 9018481 по реда на ЗОП

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на миниатюрен карткордер–2DS 4C, миниатюрен видеорекордер, миниатюрни аудио регистриращи устройства, диктофони и микрофони – по спецификация за нуждите на ДАНС” по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №2)

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

13.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018481 06.08.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7   Приложение № 6 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
   
8 Приложение № 7 - образец на декларация

 

 

 
Обществена поръчка ID 9015824 по реда на ЗОП

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на хартия – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност" по обособени позиции съгласно Техническа спецификация - Приложение №2

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

31.05.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9015824 23.05.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7   Приложение № 6 – образец на декларация
   
8 Приложение № 7 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 
<< Начало < Предишна 21 22 23 24 Следваща > Край >>

Страница 23 от 24