Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2013-0004

Предмет на поръчката:

 

Доставка на комуникационна техника (суичове, маршрутизатори, комутатори, комуникационни и сървърни шкафове, материали за изграждане на структурно-кабелна система) за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции. Минималните изисквания към техниката и материалите, предмет на поръчката, както и необходимите количества са подробно описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 09.10.2013 г.  17:00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1

Решение

05.09.2013г.
2  

Обявление за възлагане на обществена поръчка

3

Документация за участие:

Пълно описание на предмета на поръчката и основни изисквания за изпълнение

Технически спецификации

Образец на оферта

Указания за предоставяне на офертата, изисквания към съдържанието на офертата

Проект на договор за възлагане на поръчката

   

Приложение № 1 – Образец на техническо предложение

   
   

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

   
   

Приложение № 3 – Административни данни за участника

   
   

Приложение № 4 – Декларация за участието или за липсата на подизпълнители

   
   

Приложение № 5 - Справка за общия годишен оборот и оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за 2010, 2011 и 2012 г.

   
   

Приложение № 6 - Списък на договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години

 
   

Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

 

Приложение № 8 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

Отваряне на ценови оферти

 

 
Обществена поръчка ID 9019006 - публична покана

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Избор на изпълнител/и за провеждане на обучения в сферата на комуникационните и информационните технологии по проект № ЦА 12-22-42/06.06.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции съгласно Техническо задание - Приложение №2 

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

27.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата
1   Покана ID 9019006 20.08.2013г.    

 

2   Приложение № 1 – Образец на административни данни
3   Приложение № 2 – Техническо задание
4
  Приложение № 3 – Образец на предложение за изпълнение
5
  Приложение № 4 – Образец на ценово предложение

6

Приложение № 5 – Справка-декларация за поне два договора, изпълнени през последните три години

7

 

Приложение № 6 – Проект на договор

8 Приложение № 7 - Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
9 Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
10 Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
11 Приложение № 10 - Декларация за липса на обстоятелства съгласно "Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС"
12 Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
13 Приложение № 12 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
14 Приложение № 13 - Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
15 Приложение № 14 - Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК
16 Приложение № 15 - Списък - екип
17 Приложение № 16 - Автобиография
18 Приложение № 17 - Декларация за разположение на експерт
19 Приложение № 18 - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 
Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2013-0003

Предмет на поръчката:

 

Доставка на компютърни конфигурации, външни устройства за компютри и хардуер и резервни части за компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 30.09.2013 г.   17:00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1

Решение за откриване на процедурата

16.08.2013г.
2  

Обявление за възлагане на обществена поръчка

   
3

Документация за участие:

Пълно описание на предмета на поръчката и основни изисквания за изпълнение

Технически спецификации

Образец на оферта

Указания за предоставяне на офертата, изисквания към съдържанието на офертата

Проект на договор за възлагане на поръчката

   

Приложение № 1 – Образец на техническо предложение

   
   

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

   
   

Приложение № 3 – Административни данни за участника

   
   

Приложение № 4 – Декларация за участието или за липсата на подизпълнители

   
   

Приложение № 5 - Справка за общия годишен оборот и оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за 2010, 2011 и 2012 г.

   
   

Приложение № 6 - Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през 2010, 2011 и 2012 г.

 
   

Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

 

Приложение № 8 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

4.

Решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции

 

Въпроси и отговори по откритата процедура - виж тук

Отваряне на ценови оферти

 
 

 
Обществена поръчка по реда на ЗОП - открита процедура

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

01666-2013-0002

Предмет на поръчката:

 

Доставка на радиооборудване и антенни системи за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции: - обособена позиция № 1 – Радиооборудване - обособена позиция № 2 – Антенни системи

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

 11.09.2013 г.  16:30 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1

Решение за откриване на процедурата

14.08.2013г.
2  

Обявление за възлагане на обществена поръчка

   
3

Документация за участие:

Пълно описание на предмета на поръчката и основни изисквания за изпълнение

Технически спецификации

Образец на оферта

Указания за предоставяне на офертата, изисквания към съдържанието на офертата

Проект на договор за възлагане на поръчката

   

Приложение № 1 – Образец на техническо предложение

   
   

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение

   
   

Приложение № 3 – Административни данни за участника

   
   

Приложение № 4 – Декларация за участието или за липсата на подизпълнители

   
   

Приложение № 5 - Справка за общия годишен оборот и оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години

   
   

Приложение № 6 - Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните три години

 
   

Приложение № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

 

Приложение № 8 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 4    Обява за отваряне на ценови оферти

 5    Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 2 "Антенни системи"

 

 
Обществена поръчка ID 9018738 по реда на ЗОП

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на униформено и работно облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Технически спецификации - Приложение №2. Доставката се извършва по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - униформено облекло; - обособена позиция № 2 - работно облекло. 

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

21.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018738 13.08.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
   

Приложение № 2 – техническа спецификация - работно облекло

Приложение № 2 - техническа спецификачия - зимен клин

Приложение № 2 - техническа спецификация - зимна шапка

Приложение № 2 - техническа спецификация - тениски

   
3   Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
4   Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
5
  Приложение № 5 – проект на договор    
6   Приложение № 6 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП
   

 

 

 
<< Начало < Предишна 21 22 23 24 Следваща > Край >>

Страница 22 от 24