„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции

Документ

 Решение за откриване на процедура (915186) 

(Публикувано на 06.06.2019 г., 13:10 часа)

Номер на поръчката:

 01666-2019-0008

 Процедура

 Пряко договаряне

Име:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции

Описание:

 Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции (ОП), както следва:
- ОП № 1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 214 000,00 (двеста и четиринадесет хиляди) лева без ДДС.
- ОП № 2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) лева без ДДС.
- ОП № 3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.
- ОП № 4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.
- ОП № 5 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 400,00 (четиристотин) лева без ДДС.
Общата прогнозната стойност за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 4 (четири) години е 219 140,00 (двеста и деветнадесет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.

Краен срок за подаване на оферти 

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, възложителят ще сключи договор/и по обособените позиции за обществената поръчка с лицата посочени в настоящото решение.

 

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 15:05 часа)

Договори

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 15:07 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 10:10 часа)

Договори

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 10:07 часа)

 
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Име:

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Описание:

 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”  в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на ъзложителя по спецификация

 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 31/05/2019 г. до 17:30

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

 

Протокол

 (Публикувано на 27.06.2019 г., 15:30 часа)

 
Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация Е-поща

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908482)

Номер на поръчката:

01666-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация; Обособена позиция № 2 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 3 – „Копирна машина висок клас”.

Краен срок за получаване на оферти:

27/05/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Решение

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 15.30 часа)

 

 

 
Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.13 часа)

 Становище а извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП (Публикувано на 05.03.2019 г., 12.15 часа)

Име:

Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0006

Описание:

Предметът на поръчката включва организиране и провеждане на 13 бр. специализирани обучения в областта на комуникационните и информационните системи, както следва:

1. CompTIA Security+ Certification или еквивалентно — 6 бр. участници.

2. EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) или еквивалентно — 5 бр. участници.

3. EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) или еквивалентно — 2 бр. участници.

4. EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) или еквивалентно — 2 бр. участници.

5. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) или еквивалентно — 4 бр. участници.

6. Linux Professional Institute ниво LPIC-1: Linux administrator или еквивалентно — 10 бр. участници.

7. Linux Professional Institute ниво LPIC-2: Linux Engineer или еквивалентно — 12 бр. участници.

8. Linux Professional Institute ниво LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification или еквивалентно — 9 бр. участници.

9. Въведение в програмирането с Java или еквивалентно — 6 бр. участници.

10. Advanced C++ или еквивалентно — 5 бр. участници.

11. Introduction to programming — Microsoft course #10975A или еквивалентно — 1 бр. участник.

12. Паралелно програмиране на C с използване на MPI и OpenMP, nVidia CUDA, OpenCL или еквив. — 4 бр. участници.

13. Програмиране на C/C++ с Qt/GTK или еквив. — 4 бр. участници

Краен срок за получаване на оферти за участие:

08/04/2019 17:30

Решение за откриване

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.03 часа)

Обявление за поръчка

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.05 часа)

Документация с приложения

(Публикувано на 05.03.2019 г., 10.15 часа)

еЕЕДОП

(Публикувано на 05.03.2019 г., 11.17 часа)

Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.45 часа)

Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.55 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 17.57 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.42 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 12.07.2019 г., 16.43 часа)

 

 

 

 

 
„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898406)

Номер на поръчката:

01666-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация по обособени позиции:- Обособена позиция № 1 – „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 – „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 3 – „Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A”;- Обособена позиция № 4 – „Измервателни low-loss RF - кабели за прецизни измервания в диапазона DC - 18 GHz”; - Обособена позиция № 5 – „Аудио аксесоари”

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09.05часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:06 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:07 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:29 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 11.03.2019 г., 17:15 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 21.03.2019 г., 15:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 25.03.2019 г., 10.40 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.48 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.50 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.53 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 27.05.2019 г., 13.40 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 информация за приключен договор

 

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 09.30 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 3 от 23