Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“

Име:

„Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“

Описание:

„Изработка, печат и доставка на материали (папки, картони и др.) за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на възложителя..

 Събиране на оферти с обява

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 30.08.2019 г., 18:37 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 17/09/2019    17:30 часа

Отваряне на получените оферти:

 18/09/2019    14:00 часа

Приложения към обява

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 18:48 часа)

Протокол

 (Публикувано на 03.10.2019 г., 16:45 часа)

 

 

 .