„Организиране на срещи/обучения”по проектBG65ISNP001-5.012 - 0006

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916724)

Номер на поръчката:

01666-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006

 

Описание:

Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006„Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз по:

Дейност 1„Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“,в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково – брой обучения 10;

-   Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София – брой обучения 4;

-   Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София – брой обучения 4.

Краен срок за получаване на оферти:

19/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 протокол

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 доклад

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 решение

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 16.30 часа)

договор

график

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 16.30 часа)

 

Допълнително споразумение

 (Публикувано на 02.10.2020 г., 13.27 часа)