ДАНС организира международна експертна среща по проект „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

На 17-19.10.2016 г. в Парк хотел „Витоша” в София се проведе експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Домакин на срещата беше Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), която е партньор по проекта, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Унгария, Главния инспекторат на граничната полиция на Румъния, Университет „Миколо Румерио” в Литва, Главна дирекция на полицията на Испания, Полицията на Португалия и Европол като асоцииран партньор.

В срещата участваха над 50 експерти от специализирани звена на правоохранителните органи от 17 държави-членки на ЕС, от Европейската комисия, Европол и eu-LISA. Във форума бяха представени и САЩ и Австралия.

На 21 април 2016 г. Съветът прие директива относно използването на резервационни данни на пътниците (PNR данни) с цел предотвратяване, разкриване, разследване, и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Директивата има за цел да регламентира предаването на държавите-членки на PNR данни на пътниците по международни полети от страна на въздушните превозвачи, както и обработването на тези данни от компетните органи. Директивата предвижда, че събраните данни могат да бъдат обработвани единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления. Всяка държава-членка трябва да създаде т.нар. звено за данни за пътниците, което ще получава PNR данните от въздушните превозвачи. Новите правила създават стандарт на ЕС за използването на такива данни и включват разпоредби относно обмена на такива данни между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни.

 1 EUflag

 

Съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз

Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein