В ДАНС се проведе международна заключителна конференция по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”

logoPack

На 31 май 2016 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) се проведе международна заключителна конференция по повод официалното закриване на проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Форумът бе открит от заместник-председателя на ДАНС Олег Петков, който подчерта стратегическото значение на Националното звено в национален и международен план. С приветствия към участниците се обърнаха заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев и директорът на правната дирекция на КЗЛД Пламен Ангелов. Г-н Гунев даде висока оценка на резултатите по проекта и обяви ангажимента на Министерството на вътрешните работи за подкрепа на бъдещата работа на звеното.

Резултатите по проекта бяха представени от ръководителя на екипа за управление на проекта Виолета Дъчева. По време на конференцията бяха презентирани и теми, свързани с националната нормативна рамка, регламентираща работата на звеното, защитата на личните данни в контекста на тяхната обработка и използването на резултатите от работата на звеното от компетентните правоприлагащи и разследващи органи, както и ролята на PNR звената като средство в борбата срещу терористичните заплахи.

В конференцията участваха 18 експерти от 10 държави-членки на ЕС и представители на българските компетентни органи.

Проектът стартира в началото на 2014 г. и продължи 29 месеца, през които бе проучен опитът на други държави-членки при изграждане на звена за обработка на резервационни данни за пътници, осигурено беше техническо оборудване за българското звено и бяха обучени служители за работа в него. В рамките на проекта бе проведен и семинар с представители на авиоиндустрията.

Съгласно приетата на 27.04.2016 г. Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета, ефективното използване на резервационните данни на пътниците е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и гежки престъпления, за укрепване на вътрешната сигурност, за събиране на доказателства и при необходимост за откриване на съучастници на извършители на престъпления и разкриване на престъпни мрежи.

 

 1-1

 

 

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union