Международни проекти
ДАНС организира международна експертна среща по проект „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

На 17-19.10.2016 г. в Парк хотел „Витоша” в София се проведе експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Домакин на срещата беше Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), която е партньор по проекта, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Унгария, Главния инспекторат на граничната полиция на Румъния, Университет „Миколо Румерио” в Литва, Главна дирекция на полицията на Испания, Полицията на Португалия и Европол като асоцииран партньор.

В срещата участваха над 50 експерти от специализирани звена на правоохранителните органи от 17 държави-членки на ЕС, от Европейската комисия, Европол и eu-LISA. Във форума бяха представени и САЩ и Австралия.

На 21 април 2016 г. Съветът прие директива относно използването на резервационни данни на пътниците (PNR данни) с цел предотвратяване, разкриване, разследване, и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Директивата има за цел да регламентира предаването на държавите-членки на PNR данни на пътниците по международни полети от страна на въздушните превозвачи, както и обработването на тези данни от компетните органи. Директивата предвижда, че събраните данни могат да бъдат обработвани единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления. Всяка държава-членка трябва да създаде т.нар. звено за данни за пътниците, което ще получава PNR данните от въздушните превозвачи. Новите правила създават стандарт на ЕС за използването на такива данни и включват разпоредби относно обмена на такива данни между държавите-членки и между държавите-членки и трети страни.

 1 EUflag

 

Съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз

Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 
В ДАНС се проведе международна заключителна конференция по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”

logoPack

На 31 май 2016 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) се проведе международна заключителна конференция по повод официалното закриване на проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Форумът бе открит от заместник-председателя на ДАНС Олег Петков, който подчерта стратегическото значение на Националното звено в национален и международен план. С приветствия към участниците се обърнаха заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев и директорът на правната дирекция на КЗЛД Пламен Ангелов. Г-н Гунев даде висока оценка на резултатите по проекта и обяви ангажимента на Министерството на вътрешните работи за подкрепа на бъдещата работа на звеното.

Резултатите по проекта бяха представени от ръководителя на екипа за управление на проекта Виолета Дъчева. По време на конференцията бяха презентирани и теми, свързани с националната нормативна рамка, регламентираща работата на звеното, защитата на личните данни в контекста на тяхната обработка и използването на резултатите от работата на звеното от компетентните правоприлагащи и разследващи органи, както и ролята на PNR звената като средство в борбата срещу терористичните заплахи.

В конференцията участваха 18 експерти от 10 държави-членки на ЕС и представители на българските компетентни органи.

Проектът стартира в началото на 2014 г. и продължи 29 месеца, през които бе проучен опитът на други държави-членки при изграждане на звена за обработка на резервационни данни за пътници, осигурено беше техническо оборудване за българското звено и бяха обучени служители за работа в него. В рамките на проекта бе проведен и семинар с представители на авиоиндустрията.

Съгласно приетата на 27.04.2016 г. Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета, ефективното използване на резервационните данни на пътниците е необходимо за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и гежки престъпления, за укрепване на вътрешната сигурност, за събиране на доказателства и при необходимост за откриване на съучастници на извършители на престъпления и разкриване на престъпни мрежи.

 

 1-1

 

 

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

 

 
ДАНС проведе последното обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България

logoPack

В периода 15-16 октомври 2015 г. ДАНС проведе третото по ред и последно обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС.

Основната цел на дейността е да бъде споделен специфичния опит и ноу-хау на държави-членки на ЕС, които да допринесат за ефективната дейност на служителите от Българското Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците.

В обучителната сесия участие като лектори взеха двама експерти от Звеното за гранична сигурност на Обединеното Кралство.

В хода на обучението беше направено разяснение на общото понятие за PNR, представени бяха теми, свързани с формата на съобщението за предаване а резервационни данни за пътниците; методи за анализ на съвпаденията в резултат на обработката на данни; сравняване на списъци, както способи за получаване на резултати, в следствие на обработката на предварително събираните данни за пътниците и на резервационните данни.

 

1-1

 

 

1 EUflag

 

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

 

 

 

 
ДАНС стартира изпълнението на два предварително дефинирани проекта по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

На 27.01.2015 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) в София, бул. „Черни връх” № 45, се проведоха откриващи конференции по два предварително дефинирани проекта, финансирани по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, по които ДАНС е бенефициент. Проектите са насочени към подобряване противодействието на организираната престъпност.

Проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” е на обща стойност 1 085 470 евро. Има за основна цел повишаване капацитета на ДАНС за борба с трансграничната организирана престъпност и насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между правоохранителните органи на България и страните партньори по проекта – министерствата на вътрешните работи на Чехия, Полша, Румъния и Сърбия. Проектът е насочен към подобряване на противодействието и разследването на престъпления, извършвани от организирани престъпни групи – трафик на хора с цел трудова експлоатация, трафик на културно-исторически ценности, киберпрестъпления и фалшификации. Националният исторически музей е припознат за национален партньор по проекта по линия „културно-исторически ценности”.

Проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм” е на обща стойност 418 840 евро. В реализацията на проекта Държавна агенция „Национална сигурност” си партнира с Министерството на вътрешните работи на Република Полша, Националното бюро на полицията на Унгария, Националната комисия за борба с трафика на хора към МС на Република България и Фондация „Асоциация Анимус”. Насочен е към развитие на възможностите на българските правоохранителни структури, социални работници, други национални органи и неправителствени организации за рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите, както и подобряване и засилване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между тях на национално и международно ниво посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм.

В откриващите конференции участваха извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България г-жа Гюру Катарина Викьор, както и представители на международните партньори – правоохранителни органи на Чехия, Полша, Румъния и Сърбия. Сред гостите на събитието бяха Евгени Диков - директор на НСлС и зам.-главен прокурор на Република България; Цветомир Йосифов – ръководител на отдел „Международна правна помощ” на ВКП; Даниела Попова - ръководител на Специализираната Апелативна прокуратура; прокурори от ВКП; представители на Международната академия за обучение по киберразследвания и др.

Приветствия по повод откриването на проектите произнесоха председателят на ДАНС Владимир Писанчев, извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в София г-жа Гюру Катарина Викьор, Антоанета Василева - административен секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора и Надя Кожухарова от Фондация „Асоциация Анимус”.

Проектите бяха представени от ръководителите им Марио Трифонов и Радослав Пънчев.

1-1 2-1 3-1

 

      norwaygrants-1 
 

                   LogoPack1


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3