Проекти по ОПАК
Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 13-32-9/05.03.2014 г.

На 5 март 2014 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе откриваща пресконференция, във връзка със сключен договор № 13-32-9/05.02.2014 г., между управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и ДАНС по проект „Въвеждане на стандартна информационнo-комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията беше открита от г-н Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС. Приветствие към участниците отправи г-н Филип Крумов – началник на отдел в ОПАК. Проектът бе представен от ръководителя му г-н Недко Крумов. На пресконференцията присъства и директорът на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС – г-жа Полина Кавръкова.

На пресконференцията присъстваха представители на Прокуратурата на Република България, на Българската народна банка, Агенция „Митници”, Комисията за финансов надзор, Централния депозитар АД, търговски банки, Национално сдружение недвижими имоти, Камарата на частните съдебни изпълнители, Фондация „Риск монитор”, Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, „ФК Кеш експрес сървис” ЕООД и др.

- приветствие от Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС

- презентация

- брошура

1DSC 5471 1DSC 5472 1DSC 5476 1DSC 5487

 
Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, дог. № 13-32-9/05.02.2014 г.

На 02.07.2015 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителната конференция по проекта на ДАНС „Въвеждане на стандартна информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм” по Договор № 13-32-9/05.02.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията беше открита от заместник-председателя на ДАНС г-н Недялко Недялков. Той подчерта, че основна цел на проекта е повишаване на интегритета на финансовата система, чрез навременно подаване на информацията по ЗМИП и ЗМФТ, както и запазване на нивото на адекватност и съответствие с международните стандарти в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Извършените дейности и постигнатите по проекта резултати представи ръководителят на проекта г-н Недко Крумов.

На пресконференцията присъстваха г-н Тошко Тодоров – заместник-председател на Сметната палата, представители на Българската народна банка, Прокуратурата на Република България, Държавната комисия по хазарта, Агенция „Митници”, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, търговските банки, Камарата на частните съдебни изпълнители и ФК „Кеш експрес сървис” ЕООД.

- приветствие от заместник-председателя на ДАНС Недялко Недялков

- презентация

- програма

1 1 2 1
 
Проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-41/06.06.2013 г.

Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по силата на договор ЦА-12-22-41/06.06.2013г., сключен между Агенцията и Управляващия орган на програмата в Република България. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 89 957, 84 лева и се изпълнява по Приоритетна ос ІІ, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и продължителност на изпълнение 12 месеца. 

Проект „Повишаване административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителната, Съдебната и Законодателната власт” цели създаването на методи и механизми за удовлетворяване потребността от специфични специализирани обучения в областта на превенцията и противодействието на корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности, действията на които са предпоставка за създаването на рискове и заплахи за Националната сигурност на Република България.

Целия текст виж тук>>

 
Конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-41/06.06.2013 г.

На 14 март 2014 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на бул. „Черни връх” № 45 се проведе конференция за отчитане на междинните резултати  от изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на държавни служители на ДАНС в областта на съвременните методи и практики по превенция и противодействие на корупцията в Изпълнителната, Съдебната и Законодателната власт”, реализиран с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта са в съответствие с приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК.

Общата цел на проекта е разширяване нивото на професионална компетентност и административен капацитет на държавните служители от специализирани звена в централната администрация на ДАНС и нейните териториалните поделения. Основна задача е предоставянето на допълнителни обучения на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения по противодействие на корупцията. С обученията се цели подпомагане на усилията за осигуряване съответствие на национално и териториално равнище за дейностите по превенция на корупцията по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Предвидените обучения са в съответствие със стратегическите цели на ОПАК по превенция на корупцията, прозрачност на съдебната система и компетентна и ефективна държавна администрация.

В резултат от изпълнението на Дейност 2 по проекта - ”Първи обучителен модул”: „Повишаване на професионалната квалификация в областта на съвременните методи и практики по превенция на корупцията в изпълнителната, съдебната и законодателна власт”, общо 95 държавни служители от 29 звена на централната и териториалната администрация на ДАНС са преминали съответни обучения в Института по публична администрация от едни от най-добрите експерти в сферата на антикорупционната политика.

- презентация

1 5599 1 1 5602 1 1 5628 1 1 5630

 
Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г.

На 16.07.2013 г. от 10.30 ч. се проведе откриващата конференция на първия от четирите проекта на Държавна агенция "Национална сигурност" – „Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № ЦА 12-22-22/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от Владимир Писанчев – изпълняващ функциите на председател на ДАНС и продължи с презентация от ръководителя на проекта Николай Петров.

На конференцията присъстваха гости от кабинета на председателя на Народното събрание, от Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

- приветствие от Владимир Писанчев – изпълняващ функциите на председател на ДАНС

- презентация

- програма

- брошура

Photo2-15-25-16072013 Photo1-15-25-16072013 Photo4-15-25-16072013 Photo3-15-25-16072013

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 2 от 4