ИнформацияСлед реформата ДАНС е ефективна служба за контраразузнаване и сигурност

П р о м е н и   в   с т р у к т у р а т а   н а   а г е н ц и я т а

Промените в Закона за Държавна  агенция "Национална сигурност" и в правилника за прилагането му в края на 2009 г. направиха възможна реформата в агенцията и оптимизирането на нейната работа. Приетите изменения премахнаха строго фиксираната структура и наименования на отделните звена и позволиха прилагането на гъвкав управленски подход. На първо място, бе преодоляно неефективното дублиране на дейности между агенцията и Министерството на вътрешните работи (МВР). Второ, структурата на ДАНС бе реформирана с оглед динамиката на средата за сигурност и потребностите от съсредоточаване на ресурсите на агенцията съобразно възникващите заплахи и рискове.

Едновременно с това реформата бе проведена с отчитане на наличния технологичен, технически, финансов и човешки потенциал, с оглед неговото рационално разпределение и ефективно използване. Звената бяха структурирани според спецификата на дейност и въз основа на линеен, обектов и географски принцип, т. е. според изпълняваните от тях административни функции и функциите, пряко свързани със защитата на националната сигурност. Закрити бяха четирите главни дирекции и шест други дирекции, както и структури, чиято дейност дублираше дейности на органите на МВР. Премахнато бе и звеното на съветниците към председателя на агенцията, което позволи ясно разпределяне на отговорностите на висше ръководно равнище. Нормативните промени позволиха също създаването на структурни единици ad hoc за решаване на конкретни проблеми.

С ъ к р а щ а в а н е   н а   р ъ к о в о д н и  д л ъ ж н о с т и   и   а д м и н и с т р а ц и я

Преструктурирането бе извършено и чрез преразпределение на щата на ДАНС, като заедно с реформирането на специализираните структури значително бе съкратена общата администрация. Освен това бяха премахнати излишните управленски нива и ръководни длъжности. С извършените промени бяха постигнати две основни цели. Първо, постигната бе норма на управляемост, при която всеки ръководител на определено ниво работи с 6 до 8 подчинени. Второ, възстановен бе балансът между броя служители, непосредствено ангажирани с прилагането на мерки в защита на националната сигурност, и служителите, осъществяващи помощни дейности.

До края на 2009 г. служителите в оперативните структури съставляваха 64% от общата численост, административните звена обхващаха 20%. Понастоящем разпределението е променено и 72% от състава на агенцията изпълнява преки оперативни задачи, а административните дейности влизат в основните задължения на 15% от служителите. През 2009 г. ръководният състав заемаше 18% от щата, днес ръководните длъжности са сведени до 14%. Като цяло щатът на ДАНС бе съкратен с над 23,5% в резултат от структурните промени, както и в изпълнение на поставените от Министерството на финансите изисквания към бюджетните ведомства.

Структурната реформа в ДАНС е отговор на необходимостта за постигане на по-висока ефикасност и ефективност в работата на агенцията. Очакваният резултат е окончателното превръщане на ДАНС в отворена, непрекъснато променяща се система, която бързо се приспособява към динамиката на средата за сигурност. Структурната реформа бе съчетана с цялостна промяна на организацията на дейността и изграждане на специфична институционална култура, чувство на принадлежност и съпричастност към предизвикателствата пред агенцията. Реорганизирането бе извършено главно в две направления: очертаване на приоритетите на работа и мотивиране на хората за работа съобразно очертаните приоритети и поставените задачи.

П р и о р и т е т и   н а   р а б о т а т а

Приоритетите на работата са подробно изложени в Концепцията за организацията и управлението на ДАНС, публикувана на сайта на агенцията. Приоритетите са изведени от основната мисия на агенцията – защита на националната сигурност. Основен акцент е поставен върху противодействието на негативните процеси за сигурността, върху превенцията и неутрализирането на рисковете и заплахите, свързани с: функционирането на държавната администрация и местното самоуправление; критичните инфраструктури, основно в сферата на енергетиката; демократичните процеси и конституционния ред. Отпаднаха несвойствени задачи, които са от компетенциите на МВР по отношение на криминалната, икономическата престъпност и наркотрафика и прилагането на репресивни мерки спрямо определени категории лица.

М о т и в и р а н е   н а   с л у ж и т е л и т е

Мотивирането на служителите е свързано както с поставянето на конкретни и ясни задачи, така и с начина на определяне на трудовите им възнаграждения. Размерът на възнагражденията е регламентиран със Закона за ДАНС и закона за държавния бюджет. Нов момент е обвързването на възнагражденията с резултатите от работата на всеки и с оценката на работата на цялото звено, в което служителят работи. По такъв начин се постига обективност при определяне на размера на възнаграждението според личния принос.

Приносът се определя на базата на разработена единна система за оценка на персоналните резултати. Постигнатите цели и цялостното поведение на служителите са вписани в система от критерии за оценяване, като целият процес на оценяване е прозрачен, видим за всички в рамките на агенцията. Въведената система позволява ясно формулиране на целите, обективно отчитане на резултатите и целенасочено регулиране на работната среда, осигурява насочване на усилията в желаната посока, устойчивост на постиженията и не на последно място, спазване на етика в междуличностните отношения и лоялност към държавата.

Промените в ДАНС са насочени към превръщане на агенцията в модерна служба за контраразузнаване и сигурност и в интегрална част от системата за защита на националната сигурност на Република България.

 
Съветът на ЕС прие проект на Стратегия за вътрешна сигурност

На 25 февруари 2010 г. Съветът на Европейския съюз прие проект на Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС. Сигурността според проекта е един от основните приоритети в условията на високо технологично развитие и липса на вътрешни граници. Целта е да бъдат обхванати всички заплахи срещу живота и сигурността на гражданите, включително в резултат от природни или предизвикани от човешка намеса бедствия.

Стратегията поставя основите на европейския модел за сигурност и акцент върху синергията между правоприлагането, интегрираното управление на границите и наказателното производство. Документът обхваща: принципите за разработване на стратегията; общите заплахи за сигурността на ЕС; възможните отговори на тези предизвикателства; механизмите за сътрудничество; насоките за гарантиране на вътрешната сигурност; прилагането на стратегията.

В проекта са очертани общите заплахи за сигурността на ЕС: тероризмът; тежката, организираната и трансграничната престъпност, вкл. трафик на хора, наркотици и оръжие, сексуална експлоатация на деца и детска порнография; прането на пари; документните измами; киберпрестъпността; проявите на насилие сред младежта и на обществени места.

Насоките за противодействие включват: широкообхватен подход към вътрешната сигурност; демократичен и съдебен надзор в областта на сигурността; превенция и изпреварващи действия чрез проактивен разузнавателен подход; развитие на всеобхватен модел на обмена на информация; оперативно и съдебно сътрудничество; интегрирано управление на границите; новаторство и обучение; сътрудничество с държави извън ЕС като външно измерение на вътрешната сигурност; гъвкавост и адаптивност към бъдещи предизвикателства.

 
Извършена е проверка в ДАНС по повод публикации в медиите
Вторник, 02 Март 2010г. 14:10ч.
Извършена проверка в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) установи, че известните в публичното пространство Ангел Христов, Пламен Галев, Младен Михалев, Николай Маринов, Красимир Маринов, Иво Карамански и Пантьо (Поли) Пантев не са били секретни сътрудници (доброволни сътрудници), служители на прикритие, нито нещатни служители на агенцията.
 
<< Начало < Предишна 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Следваща > Край >>

Страница 139 от 142