ИнформацияСъобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП

На 11.02.2020 г. влезе в сила изменението в чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП (ПМС № 17/06.02.2020 г., обн. ДВ бр.12/11.02.2020 г.), а именно:

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.”

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В ДАНС.

 

 
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с назначена проверка от прокурор от Софийска градска прокуратура, на 27.01.2020 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” е призовано лице за снемане на обяснения.

При извършване на стандартна проверка на личните му вещи преди влизането в сградата лицето изрично е попитано дали носи забранени от закона вещи, на което е отговорило отрицателно. При проверката лицето е извадило незаконно самоделно огнестрелно оръжие и се е простреляло смъртоносно.

Няма пострадали други лица.

Под надзора на Софийска районна прокуратура по случая се провеждат процесуално-следствени действия.

 

 
Съобщение за задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП
Четвъртък, 09 Януари 2020г. 00:00ч.

На 3.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП) (Директива (ЕС) 2018/843).

Промените в ЗМИП през 2019 г. налагат и промени в Правилника за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП). В тази връзка е изготвена Оценка на въздействието на проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗМИП и е започнала активна работа по подготовка на текстовете на подзаконовия нормативен акт.

Както в проекта на Постановление на МС, така и в изпратената за становище на дирекция „Модернизация на администрацията” на МС предварителна частична оценка на въздействието, е предвидена промяна в режима за годишните планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване на административната тежест за задължените субекти по ЗМИП. 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 142