Eвропейският комисар за Съюза на сигурност Джулиан Кинг посети Националното PNR звено

На 26.01.2018 г. европейският комисар за Съюза на сигурност Джулиан Кинг посети Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух (Националното PNR звено) в ДАНС. Председателят на ДАНС Димитър Георгиев и заместник-председателят Николай Ненков представиха на комисар Кинг работата на звеното, което е сред първите функциониращи PNR звена в Европейския съюз (ЕС).

Звеното бе официално открито на 08.12.2017 г. с финансовата подкрепа на ЕС. То е напълно оборудвано и ресурсно осигурено и способно да изпълнява ефективно целите и задачите си.

По време на посещението си комисар Кинг бе запознат с постигнатия от България напредък при прилагането на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.

Европейският комисар за Съюза на сигурностприветства важността, която председателството на България на Съвета на ЕС отдава на пълното имплементиране на PNR Директивата с оглед на предвидения за това краен срок – 25 май 2018 г. Той подчерта, че тя е ключов инструмент на ЕС за противодействие на заплахите от тероризъм и тежки престъпления.

Комисар Кинг окуражи служителите на ДАНС да споделят своя опит и добри практики с партньорите си от останалите страни-членки на ЕС, чиито PNRзвена са в процес на изграждане.

DSC 9501 1