Съветът на ЕС прие проект на Стратегия за вътрешна сигурност

На 25 февруари 2010 г. Съветът на Европейския съюз прие проект на Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС. Сигурността според проекта е един от основните приоритети в условията на високо технологично развитие и липса на вътрешни граници. Целта е да бъдат обхванати всички заплахи срещу живота и сигурността на гражданите, включително в резултат от природни или предизвикани от човешка намеса бедствия.

Стратегията поставя основите на европейския модел за сигурност и акцент върху синергията между правоприлагането, интегрираното управление на границите и наказателното производство. Документът обхваща: принципите за разработване на стратегията; общите заплахи за сигурността на ЕС; възможните отговори на тези предизвикателства; механизмите за сътрудничество; насоките за гарантиране на вътрешната сигурност; прилагането на стратегията.

В проекта са очертани общите заплахи за сигурността на ЕС: тероризмът; тежката, организираната и трансграничната престъпност, вкл. трафик на хора, наркотици и оръжие, сексуална експлоатация на деца и детска порнография; прането на пари; документните измами; киберпрестъпността; проявите на насилие сред младежта и на обществени места.

Насоките за противодействие включват: широкообхватен подход към вътрешната сигурност; демократичен и съдебен надзор в областта на сигурността; превенция и изпреварващи действия чрез проактивен разузнавателен подход; развитие на всеобхватен модел на обмена на информация; оперативно и съдебно сътрудничество; интегрирано управление на границите; новаторство и обучение; сътрудничество с държави извън ЕС като външно измерение на вътрешната сигурност; гъвкавост и адаптивност към бъдещи предизвикателства.