Промени в нормативната база за ДАНС

С приети изменения и допълнения в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (11 ноември 2009 г.) и с новия правилник за прилагането му (17 декември 2009 г.) са прецизирани разпоредбите, регламентиращи законовите компетенции на агенцията. С цел по-точно разграничаване на функциите са формулирани по нов начин текстовете относно координацията, взаимодействието и обмена на информация между ДАНС и Министерството на вътрешните работи. Детайлно са определени отговорностите на агенцията за защита на националната сигурност от посегателства срещу националните интереси, независимостта, суверенитета и териториалната цялост на държавата, правата и свободите на гражданите, демокрацията и конституционния ред. Промените засягат и задачите пред агенцията, свързани с корупционни прояви на висши длъжностни лица, с финансирането на международния тероризъм и екстремизъм, с дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации. Дефинирани са понятията "национална сигурност", "посегателства срещу националната сигурност" и "служебна тайна".

В областта на криптографската сигурност председателят на ДАНС е оправомощен да сключва споразумения с други държави, с които България има договори за защита на класифицираната информация.

Законодателно е регламентирана длъжността главен секретар на ДАНС. Главният секретар подпомага работата на председателя и заместник-председателите, ръководи администрацията и административната дейност на агенцията и осъществява координация с други ведомства и организации.

Агенцията е структурирана по начин, който я превръща в динамична, бързо адаптираща се организация спрямо промените в средата за сигурност. Разпоредбите позволяват структурата да бъде съобразена с наличните материални и човешки ресурси и управленския подход на ръководството.